Dommer og rettsavgjørelser

Gå til hovedinnhold

Dommer og rettsavgjørelser

Oppsigelse i prøvetid ble satt til side av Høyesterett

Den 18. mars 2021 avsa Høyesterett en dom (HR-2021-605-A) som gir noen avklaringer rundt arbeidssøkers opplysningsplikt overfor arbeidsgiver, og adgangen til å gå til oppsigelse i prøvetid som følge av arbeidssøkers manglende og villedende opplysninger.

Illustsrasjonsbilde: Hånd som holder en paragraf

Innleide arbeidstakere kan ha rett til selskapsbonus

Det har i flere år vært usikkert om innleide arbeidstakere fra bemanningsforetak (vikarbyrå) har rett til utbetaling fra innleierens resultatbaserte bonusordning på virksomhetsnivå (selskapsbonus). Nå har Høyesterett i en dom 2. november 2020 (HR-2020-2109-...

Illustrasjonsbilde: Lovparagraf sett gjennom et forstørrelsesglass

Fokus bank vant i Høyesterett

Høyesterett avsa 7. april 2010 dom i en sak om endring av tjenestepensjonsordningen for de ansatte i Fokus bank. Dommen innebærer at arbeidsgiver har en ganske vid adgang til å endre pensjonsordninger som er ensidig innført og fullt ut betalt av arbeidsgiver.