Tredeling av foreldrepermisjon er et skritt i riktig retning

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Tredeling av foreldrepermisjon er et skritt i riktig retning

I dag vedtok Stortinget at det skal innføres en tredeling av foreldrepengeperioden ved 80 prosent uttak. Tredeling ved 100 prosent uttak ble allerede innført fra 1. juli i år. Finans Norge mener dette er skritt i riktig retning.

illustrasjonsbilde foreldrepermisjon

Fra 1. juli ble det innført en tredeling av foreldrepengeperioden ved 100 prosent uttak. Ifølge den nye tredelingen har mor og far har 15 uker hver, og 16 uker kan fordeles etter eget ønske. Nå har Stortinget vedtatt at tredeling også skal innføres ved 80 prosent uttak. Mødre- og fedrekvoten økes dermed til 19 uker ved 80 prosent uttak, mens de resterende 18 ukene kan fordeles mellom mor og far etter eget ønske. Gjeldende regelverk er 15 uker hver til mor og far, og 26 uker til fordeling etter eget ønske. Endringene er gjeldende i tilfeller der uttak av stønadsperioden starter 1. januar 2019 eller senere.

Finans Norge støttet forslaget i høringen og uttalte at tredeling ville være et viktig bidrag i arbeidet for økt likestilling i arbeidslivet og i hjemmet. 

Finans Norge ønsker likedeling mellom foreldrene

På sikt mener Finans Norge at foreldrepermisjonen bør likedeles mellom mor og far, som er foreslått av Ellingsæter-utvalget, NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene. Det er fortsatt en utfordring at menn og kvinner har forskjellige karriereløp når de får barn. Dermed mister arbeidslivet verdifull kompetanse og arbeidskraft. En likedelt foreldrepermisjon vil likestille mor og far som omsorgspersoner og gi begge kjønn bedre mulighet til å satse både på familie og yrkeskarriere.

Se også Finans Norges posisjon på mangfold og likestilling.