Nyheter, dommer og lovendringer

Gå til hovedinnhold

Nyheter, dommer og lovendringer

Lavterskeltilbud for håndheving av seksuell trakassering

Diskrimineringsnemnda er fra og med 1. januar 2020 gitt myndighet til å håndheve forbudet mot seksuell trakassering i likestillings og diskrimineringsloven, saker som i dag må bringes inn for domstolen.

klesklype.diskriminering.sex.mangfold.
Kilde: Adobe Stock

Endringer i reglene om varsling

Samtlige bestemmelser i arbeidsmiljølovens kap. 2A om varsling blir endret fra 1. januar 2020. Nye regler innføres og gjeldende regler tydeliggjøres.

varsling.advarsel.fare.skjerm.symboler.
Kilde: Adobe Stock

Tredeling av foreldrepermisjon er et skritt i riktig retning

I dag vedtok Stortinget at det skal innføres en tredeling av foreldrepengeperioden ved 80 prosent uttak. Tredeling ved 100 prosent uttak ble allerede innført fra 1. juli i år. Finans Norge mener dette er skritt i riktig retning.

illustrasjonsbilde foreldrepermisjon

Endringer i foreldrepengeperioden fra 1. juli 2018

Uttak med full sats Stortinget har vedtatt å dele foreldrepengeperioden i tre like deler ved 100 % uttak. Mødre- og fedrekvoten økes fra 10 til 15 uker. Fellesperioden blir redusert til 16 uker mot dagens ordning på 26 uker. Endringen reduserer foreldrenes...

Spedbarn. Foto.

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2019

Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven som betyr skjerpede krav til fast ansettelse og utvidet adgang for arbeidstakere til å kreve fast ansettelse. Det er også vedtatt begrensninger i muligheten til å inngå tariffavtale om innleie av...

Ny pleiepengeordning fra 1. oktober 2017

Fra 1. oktober innføres en ny pleiepengeordning for foreldre med syke barn. Den nye ordningen innebærer blant annet at flere familier får rett til pleiepenger. 

Ny aldersgrense: Husk fristen 1. juli!

Hvis bedriften til nå har hatt en bedriftsintern aldersgrense på 67 år (etablert før 1. juli 2015), er det gitt anledning i arbeidsmiljøloven til å beholde 67 år som aldersgrense frem til 1. juli 2016. Fra 1. juli er laveste tillatte bedriftsinterne aldersgrense 70 år. Hvis bedriften ønsker å benytte adgangen til bedriftsintern aldersgrense på 70 år, er det viktig at grensen...

Endringer i arbeidsmiljøloven

Her er endringene i arbeidsmiljøloven som er vedtatt av Stortinget. Lovendringene trer i kraft 1. juli 2015. Det blir utvidet adgang til midlertidig ansettelse og mer fleksible arbeidstidsregler.

Aktuelle lovendringer på arbeidsrettsområdet fra 1.januar 2014

Ansatte som har mistanke om at de er diskriminert ved lønnsfastsettelsen kan fra 1.januar 2014 kreve at arbeidsgiver opplyser om kollegers lønn. Dette er en av lovendringene som kommer ved årsskiftet. Her får du en oversikt over aktuelle endringer på arbeidsrettsområdet som trer i kraft i 2014.

Fokus bank vant i Høyesterett

Høyesterett avsa 7. april 2010 dom i en sak om endring av tjenestepensjonsordningen for de ansatte i Fokus bank. Dommen innebærer at arbeidsgiver har en ganske vid adgang til å endre pensjonsordninger som er ensidig innført og fullt ut betalt av arbeidsgiver.