Steg 6: Utsendelse av permitteringsvarsel til ansatte

Gå til hovedinnhold

Steg 6: Utsendelse av permitteringsvarsel til ansatte

Når det er konferert og eventuelt inngått avtale med de tillitsvalgte, må de som skal permitteres varsles, jf. Hovedavtalen NHO – YS/LO §§ 7-3 og 7-4.

Arbeidsgiver er ikke pålagt å gjennomføre individuelle drøftelsesmøter med utpekte arbeidstakere slik som ved oppsigelse. Det anbefales likevel at arbeidsgiver innkaller til et informasjonsmøte før formelt varsel sendes.

Ved permittering grunnet uforutsette hendelser er varslingsfristen 2 dager. Ved permittering med grunnlag i avtale med de tillitsvalgte er varslingsfristen 14 dager. Varselet løper fra arbeidstidens slutt den dagen det gis.

Varselet gis skriftlig, og skal som hovedregel meddeles den enkelte. Bedriften og tillitsvalgte kan også bli enige om en annen hensiktsmessig varselordning, for eksempel ved oppslag på lett synlig sted i bedriften. Finans Norge har utarbeidet maler for permitteringsvarsel som kan benyttes; mal, permitteringsvarsel 14, dager og mal permitteringsvarsel 2 dager.

Det er ikke adgang til å gi betinget permitteringsvarsel slik man kan i en streikesituasjon. Dette betyr at permitteringsvarselet ikke kan inneholde betingelser om at permittering vil bli iverksatt om noe skjer eller ikke skjer. Varslet kan imidlertid trekkes tilbake når som helst før permitteringen iverksettes.

Arbeidsgiver kan også i varslingsperioden utsette iverksettelse av permitteringen noe, uten at det er nødvendig med nytt varsel. En slik utsettelse må gis i form av en ny fastsatt dato (ikke «inntil videre»). Dersom utsettelsen strekker seg utover fire uker, bør det gis nytt varsel. Konsekvensen av dette er at det løper en ny varslingsfrist.

Hvis den som skal permitteres ikke ennå har tiltrådt arbeidsforholdet, anbefaler Finans Norge at varsel gis tidligst ved tiltredelsen. Dette fordi regelverket synes å legge opp til at varsling skal gis ansatte som jobber i bedriften.