Steg 2 Vurder utvelgelse av ansatte for permittering

Gå til hovedinnhold

Steg 2 Vurder utvelgelse av ansatte for permittering

2a Hel eller delvis permittering?

Delvis permittering av en større del av arbeidsstokken kan være et alternativ til full permittering av noen få, dersom virksomheten forhold tilsier det. Et eksempel er en ordning med rullering, der man skifter på hvilke arbeidstakere som permitteres. Vær imidlertid oppmerksom på at arbeidstaker må ha fått arbeidstiden redusert med minst 40 % for å ha rett på dagpenger. Merk også at arbeidsgiver, ved en slik ordning, må betale arbeidsgiverperiode for samtlige ansatte som permitteres. Delvis permittering av flere ansatte vil derfor medføre en merkostnad ved at flere skal ytes full lønn i arbeidsgiverperioden på 2 dager.


Målet er å finne den løsningen som er best egnet til å få virksomheten i normal drift så fort som mulig, samtidig som ulempene blir færrest mulig for virksomheten, og for de ansatte. 

2b Utvalgskrets

Arbeidsgiver må vurdere om utvelgelse av ansatte for permittering skal gjelde alle ansatte i bedriften, eller bare en del av bedriften. Bedriften kan begrense permittering til en mindre krets enn den juridiske enheten der det foreligger saklig grunn til å gjøre dette.

I vurderingen kan arbeidsgiver legge vekt på hvilke funksjoner og arbeidsoppgaver arbeidsgiver i permitteringsperioden ikke har behov for og således kan unnvære. Dette for å hindre uro i organisasjonen og sikre arbeidskraften selskapet trenger. Eksempler på avgrensning er avdelingsvis eller etter stillingskategori.

2c Utvelgelseskriterier

Dersom ikke alle i utvalgskretsen skal permitteres, skal det foretas en utvelgelse blant disse etter fastsatte utvelgelseskriterier. Utvelgelsen må skje etter en saklig helhetsvurdering av de aktuelle kriteriene hvor ansiennitet utgjør et startpunkt for vurderingen, samtidig som vekten av ansienniteten vil variere etter de konkrete omstendighetene.

Det er grunn til å tro at ansiennitet vil ha mindre betydning ved permitteringer enn ved oppsigelser, idet omdisponeringer og opplæring vil være mindre aktuelt ved permittering. Økonomiske hensyn og kostnader knyttet til bruk av den enkelte arbeidstaker kan også få betydning for utvelgelsen. Generelt har arbeidsgivere et større handlingsrom ved utvelgelse til en permittering enn ved en ordinær oppsigelse eller nedbemanningssituasjon.

Eksempler på kriterier er; Ansiennitet, kompetanse, lønnsnivå og sosiale hensyn.

I vurderingen av hvem som skal permitteres skal de tillitsvalgtes rolle vektlegges, se NHO – YS/LO § 7-1 nr. 4. Tillitsvalgte er ikke vernet mot permittering, men det er uheldig hvis alle de ansattes representanter er permittert så fremt ikke alle ansatte for øvrig permitteres. Det er også hensiktsmessig å skjerme hovedverneombudet av samme årsak.

Uorganiserte arbeidstakere kan permitteres etter de samme regler som gjelder for organiserte.

Arbeidsgivers vurderinger og forslag bør nedtegnes som grunnlag for drøftelse med de tillitsvalgte.