2. Regelverket

Gå til hovedinnhold

2. Regelverket

Reglene om permittering følger av Hovedavtalen § 21, som i neste rekke henviser til reglene i Hovedavtalen NHO – YS/LO.

I næringslivet for øvrig kan permitteringer foretas når «saklig grunn gjør det nødvendig for bedriften». Dette grunnlaget gjelder ikke for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer.

Hovedavtalen § 21 gir i stedet grunnlag for permittering i tre ulike situasjoner:

 1. Når partene i den enkelte bedrift har inngått avtale om dette.
 2. Når det er inntruffet slike uforutsette hendinger som er nevnt i arbeidsmiljøloven § 15-3 (10), dvs. typiske force majeure-hendelser. Koronaviruset og de påfølgende myndighetstiltakene kan etter en konkret vurdering være en slik type hendelse.
 3. Når Finans Norge og hhv. Finansforbundet og/eller LO av andre grunner gir samtykke.

Ved permittering i flere omganger kan ulike permitteringsgrunnlag komme til anvendelse avhengig av situasjonen på de ulike tidspunktene.

En nærmere beskrivelse av de enkelte permitteringsgrunnlagene følger nedenfor. Dersom det oppstår uenighet lokalt om grunnlaget for permittering, så skal Finans Norge kontaktes.

 • HA § 21 nr. 1 b) - Permittering grunnet uforutsette hendelser

  Situasjonen knyttet til koronasituasjonen, herunder myndighetstiltakene, kan etter en konkret vurdering være en uforutsett hendelse etter Hovedavtalen § 21 nr. 1. a). Eksempelvis kan dette være tilfellet dersom kunder må avslutte eller utsette oppdrag som følge av koronaviruset. Eller der flere ansatte får påvist smitte slik at øvrige ansatte ikke kan sysselsettes og driften derved må innstilles helt eller delvis. Også der nøkkelansatte eller flere ansatte blir satt i karantene/blir syke, kan dette innebære at øvrige ansatte ikke kan sysselsettes på forsvarlig måte. Et annet eksempel kan være der driften ikke kan opprettholdes når en stor del av arbeidsstokken ikke kan arbeide grunnet omsorgsoppgaver etter nedstenging av skoler og barnehager.

  Ved permittering grunnet uforutsette hendelser er enighet/avtale med de tillitsvalgte ikke et vilkår. Saksbehandlingsreglene om drøfting m.m. gjelder likevel.

  Varslingsfristen for permittering grunnet uforutsette hendelser er 2 dager.

 • HA § 21 nr. 1 a) - Permittering ved lokal avtale

  Hvis behovet for permittering utvikler seg over en viss tid, og ikke skyldes en uforutsett hendelse, forutsetter permittering i utgangspunktet at arbeidsgiver inngår avtale med de tillitsvalgte etter Hovedavtalen § 21 nr. 1 b). Slik avtale inngås etter reglene om særavtaler, jf. Hovedavtalen § 8. Finans Norge har utarbeidet en mal som eventuelt kan benyttes, se nedenfor under «Steg 4A».

  Varslingsfristen for permittering ved lokal avtale er 14 dager.

 • HA § 21 nr. 1 c) – Samtykke fra sentrale parter

  Dersom de to foregående alternativene ikke er aktuelle permitteringsgrunnlag for en bedrift som har permitteringsbehov, kan likevel permittering finne sted dersom de sentrale parter samtykker til det.