9. Innplassering i ny organisasjon og utvelgelse av ansatte

Gå til hovedinnhold

9. Innplassering i ny organisasjon og utvelgelse av ansatte

Innplassering av ansatte i ny organisasjon kan skje på ulike måter, for eksempel:

  1. Innplassering basert på arbeidsgivers behov, med etterfølgende bruk av utvelgelseskriterier
  2. Innplassering basert på utvelgelseskriteriene

De tillitsvalgte har normalt ingen rolle i denne fasen.

Finans Norge anbefaler at innplassering gjennomføres som «én øvelse» basert på utvelgelseskriteriene (punkt 2). En slik fremgangsmåte står i kontrast til prosesser der den enkelte arbeidstaker selv må søke på stilling(er) i den nye organisasjonen.

Gangen i prosessen kan se slik ut:

  1. Vurdere hvilke ansatte innenfor utvelgelseskretsen som er kvalifisert for de ulike stillingene i lys av de aktuelle stillingskravene. Vurder deretter hvem som vil være kvalifisert etter en rimelig opplæringsperiode (ca. 3 – 6 måneder). Ansatte som ikke kvalifiserer for noen av stillingene etter disse to innledende vurderinger anses som foreløpig overtallige.
  2. Vurdere hvilke kvalifiserte ansatte innenfor utvelgelseskretsen som skal vurderes opp mot hverandre. Utgangspunktet er alle ansatte innenfor kretsen skal vurderes opp mot hverandre. Likevel er det i praksis gjerne ansatte i «sammenlignbare stillinger» som blir vurdert mot hverandre. Dette innebærer at en arbeidstaker i utgangspunktet ikke skal vurderes for en under- eller overordnet stilling eller en stilling av helt annen karakter/grunnpreg (se dog punkt 10). Dersom arbeidstaker er kvalifisert for en slik stilling, bør det likevel avklares med arbeidstakeren om vedkommende ønsker å bli vurdert for stillingen.   
  3. Gjennomføre den konkrete innplasseringen og utvelgelsen av foreløpig overtallige. Innplasseringen/utvelgelsen foretas etter en konkret helhetsvurdering basert på de på aktuelle utvelgelseskriteriene.

Det er viktig at bedriften sørger for at utvelgelsen er etterprøvbar, og det må derfor sikres dokumentasjon for hvilke vurderinger som er foretatt. Finans Norge anbefaler at bedriften utarbeider skriftlig dokumentasjon som viser:

  • Hvilke stillinger den overtallige ansatte er vurdert mot
  • Hvilke andre ansatte vedkommende er sammenlignet med
  • Selve begrunnelsen for utvelgelsen basert på utvelgelseskriteriene

Finans Norge anbefaler at bedriften sørger for «kvalitetssikring» av utvelgelsen og vurderingene som er foretatt. Utvelgelsesprosessen kan eksempelvis gjennomføres ved at nærmeste leder har ansvaret for utvelgelsen i «sin enhet»/de ansatte som rapporterer til vedkommende, deretter foretas en gjennomgang med leders leder, og til slutt foretas en gjennomgang med HR/juridisk.