8. Kartlegging

Gå til hovedinnhold

8. Kartlegging

For å sikre at arbeidsgiver har tilstrekkelig grunnlag og dokumentasjon for å kunne gjennomføre utvelgelsen i henhold til utvelgelseskriteriene, er det viktig at bedriften har oversikt over ansiennitet, kompetanse (formell og reell), egnethet og særlige sosiale forhold (og eventuelle andre utvelgelseskriterier), for ansatte innenfor utvelgelseskretsen.

Finans Norge anbefaler at bedriften gjennomfører en kartlegging for å sikre et godt grunnlag og dokumentasjon for utvelgelsen. Kartleggingen kan for eksempel gjennomføres ved at de ansatte blir bedt om å oppdatere CV-er og ved at ledelsen gjennomfører kartleggingssamtaler med ansatte.

I en kartleggingssamtale er det viktig at bedriften redegjør for innholdet i utvelgelseskriteriene, og oppfordrer arbeidstaker til å gi bedriften relevant informasjon for vurderingen bedriften skal foreta. Bedriften bør også sørge for å avdekke om det foreligger eventuelle særlige sosiale forhold hos arbeidstaker. Det bør utarbeides referat fra kartleggingssamtalen.