3. Spesialregler ved masseoppsigelser

Gå til hovedinnhold

3. Spesialregler ved masseoppsigelser

Dersom bedriften vurderer å gå til oppsigelser av mer enn 10 ansatte innenfor et tidsrom på 30 dager, kommer reglene i arbeidsmiljøloven § 15-2 om masseoppsigelser til anvendelse. Ved slike prosesser stiller loven strengere krav til arbeidsgivers saksbehandling.

Utgangspunktet ved masseoppsigelser er at arbeidsgiver skal forsøke å komme til en avtale med de tillitsvalgte for å redusere omfanget av nedbemanningen. Erfaringsmessig blir det sentrale å forsøke å komme til enighet med de tillitsvalgte om gjennomføringen av nedbemanningen.

Arbeidsgiver plikter så tidlig som mulig og før beslutning om masseoppsigelser er tatt, å gi de tillitsvalgte relevant og skriftlig informasjon om:

  • Grunnen til eventuelle oppsigelser
  • Antall arbeidstakere som vil kunne bli oppsagt
  • Hvilke arbeidsgrupper de tilhører
  • Antall arbeidstakere som normalt er ansatt
  • Hvilke arbeidstakergrupper som normalt er sysselsatt
  • Over hvilken periode oppsigelsene vil kunne bli foretatt
  • Forslag til kriterier for utvelgelse av hvem som eventuelt skal sies opp
  • Forslag til kriterier for beregning av eventuelle ekstraordinære sluttvederlag

Det kreves ikke at arbeidsgiver har full oversikt over det eksakte omfanget. Det sentrale er at de tillitsvalgte skal få et anslag basert på hva som fremstår som mest sannsynlig.

Dersom bedriften vurderer å legge ned bedriften eller en selvstendig del av denne, skal også muligheten for videre drift drøftes, inkludert om mulighetene for de ansattes overtakelse av virksomheten.

Informasjonen opplistet i punktene ovenfor skal også sendes til det lokale NAV-kontoret. Skjema finnes på nett her. De tillitsvalgte vil ha anledning til å kommentere bedriftens anslag direkte overfor NAV. Meldingen skal sendes senest samtidig som innkalling til drøftelser. Eventuelle oppsigelser i en masseoppsigelse får virkning tidligst 30 dager etter meldingen sendes til NAV (se arbeidsmarkedsloven § 8).