2. Drøftelser med de tillitsvalgte

Gå til hovedinnhold

2. Drøftelser med de tillitsvalgte

Arbeidsgiver bør sørge for tidlig involvering og god dialog med de tillitsvalgte gjennom hele prosessen. Det skal føres protokoll fra drøftelsesmøtene.

Drøftelsene med de tillitsvalgte skal finne sted så tidlig som mulig. Det sentrale er at de tillitsvalgte gis anledning til å gi uttrykk for sine synspunkter før arbeidsgiver (som er bundet av Hovedavtalen) tar endelige beslutninger.

Finans Norge anbefaler at arbeidsgiver går i dialog med de tillitsvalgte om hensiktsmessig gjennomføring av drøftelsene og avklaring av eventuell inkludering av SAMU.

Arbeidsgruppens innstilling er grunnlag for drøftelser med tillitsvalgte (se punkt 1.3), og temaer for drøftelser med de tillitsvalgte er:

  • Behovet og begrunnelsen for mulig omstilling/nedbemanning
  • Tiltak for å begrense omfanget av oppsigelser, for eksempel tilbud om sluttavtale/gavepensjon og/eller karriereveiledning
  • Utvelgelseskrets
  • Utvelgelseskriterier
  • Forslag til tidsplan

Det kreves ikke enighet mellom bedriften og de tillitsvalgte på de ulike punktene, men det er viktig at de tillitsvalgte gis anledning til å fremme sine synspunkter.

Det skal skrives protokoll fra møtene med de tillitsvalgte, som skal undertegnes av begge parter. I protokollen bør det stå hvem som var til stede på møtet, hva som var tema, hva partene ble enige om og hva partene var uenige om, og hvorfor arbeidsgiver eventuelt ikke kan ta hensyn til de tillitsvalgtes anførsler.

Dersom bedriftens behov tilsier at bestemte opplysninger ikke bør gis videre, kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt.