13. Særlig om fortrinnsrett

Gå til hovedinnhold

13. Særlig om fortrinnsrett

Arbeidstaker som er sagt opp ved nedbemanning har fortrinnsrett til ny stilling som vedkommende er kvalifisert for. Fortrinnsretten gjør seg gjeldende dersom bedriften har ledig stilling. Fortrinnsretten gjelder som utgangspunkt i ett år fra oppsigelsestidens utløp.

En særregel for bedrifter som er bundet av Sentralavtalen i finans, er at for arbeidstaker med minst tre års tjenestetid, forlenges fortrinnsretten etter loven med ytterligere ett år, forutsatt at arbeidstaker gjør fortrinnsrett gjeldende. En slik melding bør gis senest innen utløpet av det første året. Det innebærer at arbeidstaker som sies opp har fortrinnsrett til ny stilling vedkommende kvalifiserer til, i til sammen to år etter utløpet av oppsigelsestiden (se Hovedavtalen § 20 nr. 5).