11. Individuelle drøftelsesmøter med foreløpig overtallige

Gå til hovedinnhold

11. Individuelle drøftelsesmøter med foreløpig overtallige

Før endelig beslutning om individuell oppsigelse fattes, skal arbeidstaker innkalles til individuelt drøftelsesmøte i henhold til arbeidsmiljøloven § 15-1.

I innkallingen til drøftelsesmøtet bør det blant annet fremkomme at arbeidstaker har rett til å ha med seg en tillitsvalgt eller annen rådgiver i møtet. Møteinnkallelsen bør sendes på et tidspunkt som gir arbeidstaker tilstrekkelig tid til å kontakte eventuell rådgiver. Mal for innkalling til drøftelsesmøte finner du her.

Formålet med drøftelsesmøtet er at arbeidstaker skal få anledning til å komme med sine synspunkter på saken og oppgi eventuelle forhold som arbeidsgiver må kjenne til, før den endelige beslutningen tas.

I drøftelsesmøtet skal arbeidsgiver informere arbeidstaker om grunnlaget for oppsigelse og den konkrete utvelgelsen mellom ansatte. Av personvernhensyn skal arbeidsgiver imidlertid ikke oppgi konkrete opplysninger om andre ansatte som arbeidstaker er vurdert mot. Dette gjelder for eksempel personlige opplysninger om andre ansattes sykdom, familieforhold, gjeldssituasjon osv., og som arbeidsgiver har lagt vekt på som særlige sosiale hensyn ved utvelgelsen.

Dersom det er aktuelt å tilby sluttavtale, kan dette tas opp i drøftelsesmøtet.

Drøftelsesmøtet kan avholdes via elektronisk plattform (Teams, Skype etc.), dersom det etter omstendighetene er hensiktsmessig.   

Det bør skrives protokoll fra drøftelsesmøtet, som undertegnes av de som var til stede. Mal for protokoll finner du her.