1.3 Særlig om utvelgelseskrets

Gå til hovedinnhold

1.3 Særlig om utvelgelseskrets

Begrepet “utvelgelseskrets” omhandler hvilke arbeidstakere som skal vurderes mot hverandre ved avgjørelsen av hvem som skal sies opp. Hovedregelen er at hele bedriften (den juridiske enheten) utgjør utvelgelseskretsen, også der hvor omfanget av omstillingen er begrenset til en del av bedriften. Det innebærer at alle ansatte skal vurderes for oppsigelse, selv om omorganiseringen kun skjer i en avdeling. 

Å avgrense utvelgelseskretsen til deler av bedriften, typisk den delen av bedriften som er omfattet av omorganiseringen, er imidlertid tillatt dersom avgrensningen er saklig begrunnet. Eksempler på avgrenset krets er geografisk inndeling, filial, avdeling og funksjon mv.

Spørsmålet om utvelgelseskretsen er saklig begrenset beror på en konkret vurdering. Det vil være en fordel dersom bedriften oppnår enighet med de tillitsvalgte om utvelgelseskrets, uten at dette nødvendigvis er avgjørende for sakligheten. Eventuell enighet bør fremgå av protokoll. Andre relevante momentene i vurderingen er:

  • Fast praksis for begrensning av krets ved tidligere nedbemanninger
  • Bedriftens økonomiske situasjon
  • Behovet for å beholde nødvendig kompetanse
  • Bedriftens størrelse, organisering og geografiske utbredelse
  • Praktiske problemer ved å benytte hele bedriften som utvelgelseskrets
  • Behov for å begrense intern uro og hensynet til ansatte og videre produktivitet

Merk at en avgrenset utvelgelseskrets kan være usaklig hvis det medfører at ansienniteten for ansatte innenfor kretsen helt mister sin betydning eller blir vesentlig svekket. Hvis det er få eller ingen ansatte i sammenlignbare stillingskategorier innenfor kretsen, men ansatte i sammenlignbare stillingskategorier utenfor kretsen, bør dere ta kontakt med Finans Norge for nærmere vurdering.