1.2 Særlig om utvelgelseskriterier

Gå til hovedinnhold

1.2 Særlig om utvelgelseskriterier

Utvelgelsen av overtallige ansatte skal gjennomføres etter på forhånd fastsatte saklige kriterier. Ofte brukte kriterier er:

  • Kompetanse (formell og reell)
  • Egnethet (f.eks. tidligere resultater, personlige kvalifikasjoner etc.)
  • Ansiennitet (Hovedavtalen § 20 nr. 3)
  • Særlige sosiale forhold (f.eks. høy alder, særlige helseutfordringer og andre spesielle familiære eller særegne forhold som gjør det spesielt byrdefullt for arbeidstakeren å miste jobben)

Ansiennitet beregnes vanligvis etter sammenhengende ansettelsestid i bedriften (juridisk enhet). Noen ganger kan beregningen by på utfordringer. Slike spørsmål kan være berørt i bedriftsavtalen, andre lokale avtaler, praksis i den enkelte bedrift (for eksempel konsernansiennitet) eller i den enkeltes ansettelsesavtale. Kontakt gjerne Finans Norge for veiledning.

Ved skjønnsmessige kriterier, slik som eksempelvis egnethet, samarbeidsevne osv., er det spesielt viktig at arbeidsgiver kan belegge vurderingene med solid dokumentasjon, se punkt 8 og 9.  

Etter Finans Norges syn er det ikke formålstjenlig å fastsette en prioritet eller vekting av de enkelte utvelgelseskriteriene. Den konkrete utvelgelsen av overtallige ansatte skal bero på en helhetsvurdering av de fastsatte utvelgelseskriteriene og alle relevante forhold, også ansiennitet, jf. Hovedavtalen § 20 nr. 3. Det er derfor ikke nødvendig å bli enige med de tillitsvalgte om en vekting/prioritering av utvelgelseskriteriene. Dersom vektingen tas opp av de tillitsvalgte, som typisk vil kreve at ansiennitet skal veie tyngst, bør det fremgå av protokollen at temaet har vært oppe, og hva som er partenes ståsted, se punkt 2.