1.1 Arbeidsgruppe, mandat, innstilling, involvering av tillitsvalgte

Gå til hovedinnhold

1.1 Arbeidsgruppe, mandat, innstilling, involvering av tillitsvalgte

Ofte vil det være hensiktsmessig at arbeidsgiver etablerer en arbeidsgruppe for omstillingsprosessen. Gruppens sammensetning og mandat bør angis. Arbeidsgruppens mandat kan være å avgi en innstilling som inneholder:

  • Kartlegging av fremtidig behov opp mot dagens organisering, ressurs- og kompetansebilde
  • Nytt organisasjonskart med oversikt over stillinger/roller (ingen navn) med tilhørende saklige stillingskrav
  • Risiko- og konsekvensanalyse (arbeidsmiljø, helse, sikkerhet, juridisk, økonomisk, omdømme etc.)
  • Vurdering av foreløpig overtallighetssituasjon og innledende oversikt over berørte ansattgrupper (alder, ansiennitet og kompetanse)   
  • Tiltak for å begrense omfanget av oppsigelser, for eksempel tilbud om sluttavtale/gavepensjon og/eller karriereveiledning. Foreløpig vurdering av hvordan naturlig avgang og bruk av eventuelle frivillige tiltak vil kunne slå ut. 
  • Forslag til utvelgelseskrets - hvilke ansattgruppe(r) som skal vurderes for oppsigelse (se punkt 1.4) 
  • Forslag til utvelgelseskriterier – hvilke kriterier de ansatte skal vurderes etter ved utvelgelse av overtallige (se punkt 1.3)  
  • Forslag til tids- og kommunikasjonsplan for prosessen, herunder blant annet ulike beslutningspunkter og hvem som skal treffe beslutningene (linjeledelse, styret, bedriftsforsamling mv.).

Det er viktig at det foretas en bred skriftlig redegjørelse for de faktiske forhold som gjør at bedriften vurderer det som nødvendig å foreta rasjonaliseringstiltak, inkludert eventuelt nedbemanning.

Arbeidsgiver må sørge for at de tillitsvalgte og SAMU underrettes om arbeidsgruppen, mandatet og sammensetningen. Med mindre det er tale om et formelt nedsatt utvalg, er det bedriften som avgjør om tillitsvalgte skal delta i gruppen eller ikke, se Hovedavtalen § 13 A nr. 9 og § 13 B nr. 3 og 4. Arbeidsgiver bør vurdere om det er hensiktsmessig/ønskelig med deltakelse fra tillitsvalgte i arbeidsgruppen.

Merk at dersom det er aktuelt å gå til oppsigelser av mer enn 10 ansatte innenfor et tidsrom på 30 dager, kommer særlige regler om masseoppsigelser til anvendelse. Ved slike prosesser stilles det strengere krav til arbeidsgivers saksbehandling, se punkt 3.