Konkurranse-, kunde- og rekrutteringsklausuler

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Konkurranse-, kunde- og rekrutteringsklausuler

Fra 1. januar 2016 kom det nye regler om konkurranse-, kunde- og rekrutteringsklausuler i arbeidsmiljøloven kapittel 14 A. For konkurranseklausuler som ble inngått før 1. januar 2016 får reglene anvendelse fra 1. januar 2017.  Det betyr at tidligere inngåtte klausuler må endres slik at de er i overensstemmelse med de nye reglene før årskiftet 2016/2017.

Konkurranseklausuler

Konkurranseklausuler er avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør.

 • Det er bare adgang til å gjøre konkurranseklausuler gjeldende når arbeidsgiver har et særlig behov for vern mot konkurranse.
 • Konkurranseklausuler kan inngås for ett år (karantenetid) og arbeidsgiver skal betale arbeidstakeren kompensasjon i karantenetiden.
 • Arbeidstaker har rett til kompensasjon i karantenetiden. Kompensasjonen skal tilsvare full lønn opp til 8 G (Kr. 720 644) og deretter minst 70 % av arbeidstakers lønn som overstiger 8 G, men med et tak på 12 G (Kr. 1 090 816).

Kundeklausuler

Kundeklausuler er avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør.

 • Kundeklausuler kan bare omfatte kunder som arbeidstakeren har hatt kontakt med eller ansvar for det siste året før arbeidsforholdet avsluttes.
 • Kundeklausuler kan ikke gjøres gjeldende lenger enn ett år fra opphør av arbeidsforholdet.
 • Arbeidsgiver skal på forespørsel gi arbeidstaker en oversikt over hvilke kunder som ikke kan kontaktes.
 • En kundeklausul kan ikke hindre kundene fra selv å ta kontakt med tidligere arbeidstaker, når dette skjer på  kundens eget initiativ.
 • Det gjelder ingen krav om kompensasjon til arbeidstaker ved bruk av kundeklausuler. 

Unntak for virksomhetens øverste leder

 • Det kan gjøres unntak fra reglene om konkurranse- og kundeklausuler for øverste leder i en virksomhet.
 • Dette er betinget av at lederen har frasagt seg rettighetene som reglene innebærer, i bytte mot en avtale om etterlønn.
 • Det stilles ikke krav om størrelsen på etterlønnen.
 • Konkurranseklausuler for øverste leder vil uansett være omfattet av bestemmelsen om konkurranseklausuler utenfor arbeidsforhold i avtaleloven § 38 og kundeklausuler vil være omfattet av avtaleloven § 36.

Rekrutteringsklausuler

Rekrutteringsklausuler er avtaler mellom arbeidsgiver og andre virksomheter som hindrer eller begrenser arbeidstakers muligheter til å ta ansettelse i annen virksomhet.

 • Lovendringene innebærer at det som hovedregel er forbudt å inngå rekrutteringsklausuler.
 • Rekrutteringsklausuler er kun tillatt hvis det pågår forhandlinger om virksomhetsoverdragelse eller hvis det akkurat er gjennomført en virksomhetsoverdragelse. Rekrutteringsklausuler kan i slike tilfeller gjøres gjeldende under forhandlingene og dersom forhandlingene ikke fører frem, inntil seks måneder etter at forhandlingene er avsluttet. Det må gi skriftlig informasjon til arbeidstakerne det gjelder.

Mal for konkurranse- kunde- og ikke rekrutteringsklausul - se nedenfor.