Fortrinnsrett

Gå til hovedinnhold

Fortrinnsrett

Før arbeidsgiver utlyser stillinger eksternt eller ansetter interne i ledige stillinger, er det viktig å undersøke om noen har fortrinnsrett.

Reglene om fortrinnsrett fremgår av arbeidsmiljøloven § 14-2, § 14-3, § 14-4 og § 16-3 (3). Fortrinnsrett gjelder i følgende situasjoner:

  • arbeidstaker som er oppsagt på grunn av arbeidsmangel
  • midlertidig ansettelsesforhold som ikke blir videreført pga. virsomhetens forhold (unntatt vikariater)
  • arbeidstaker som har akseptert redusert stilling i stedet for oppsigelse ved nedbemanning
  • deltidsansatte
  • arbeidstaker som har brukt sin reservasjonsrett ved virksomhetsoverdragelse

Arbeidstaker som er oppsagt på grunn av eget forhold eller som selv sier opp, har ikke fortrinnsrett. Det samme gjelder arbeidstaker som har akseptert en sluttpakke i forbindelse med nedbemanning.

Arbeidsgiver plikter å tilby en fortrinnsberettiget den ledige stillingen, såfremt vedkommede er kvalifisert. Arbeidsgiver har altså en aktivitetsplikt.

Arbeidstaker må være kvalifisert for stillingen

Det er et vilkår for fortrinnsrett at arbeidstaker er kvalifisert for den ledige stillingen. Dette innebærer at vedkommende må ha de ferdigheter som normalt kan forutsettes for det aktuelle arbeidet. At andre som konkurrerer om stillingen er bedre skikket, er ikke nok til å diskvalifisere den fortrinnsberettigede.

Særlig om fortrinnsrett ved nedbemanning/arbeidsmangel

For å få fortrinnsrett etter oppsigelse på grunn av arbeidsmangel, må arbeidstakeren ha vært ansatt i bedriften i til sammen minst 12 måneder i de to siste år, jfr. arbeidsmiljøloven § 14-2. Også midlertidige ansettelsesperioder skal medregnes.

Flere fortrinnsberettigede

Hvis det er flere som har fortrinnsrett, plikter arbeidsgiver å følge de samme regler for utvelgelse som ved oppsigelser på grunn av driftsinnskrenkning/rasjonalisering. 

Frist for å gjøre fortrinnsretten gjeldende

Fortrinnsretten må gjøres gjeldende innen ett år fra oppsigelsestidens utløp. For finansansatte med minst 3 års tjenestetid er denne fristen utvidet med ytterligere ett år, jfr. hovedavtalen § 20 nr. 5. Den ansatte må selv gi bedriften melding om han/hun ønsker å benytte denne utvidede rettigheten.

Akseptfrist

Fortrinnsretten faller bort hvis den fortrinnsberettigede ikke aksepterer den tilbudte stillingen innen 14 dager.