Endring i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2019: Deltidsansatte får fortrinnsrett til del av stilling

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Endring i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2019: Deltidsansatte får fortrinnsrett til del av stilling

Stortinget har vedtatt en endring i arbeidsmiljøloven § 14-3 (1) som innebærer at deltidsansatte kan kreve fortrinnsrett til deler av en stilling. Endringen trer i kraft fra 1. januar 2019.

avtale.håndtrykk.mann.2damer.
Kilde: Shutterstock

Fortrinnsrett til del av stilling

Stortinget har vedtatt en endring i arbeidsmiljøloven § 14-3 (1) som innebærer at deltidsansatte kan kreve fortrinnsrett til deler av en stilling. Endringen trer i kraft fra 1. januar 2019.

Bakgrunnen for lovendringen er at Høyesterett i 2016 konkluderte med at fortrinnsrettsbestemmelsen ikke åpnet for fortrinnsrett til del av en utlyst stilling, og fravek med det Tvisteløsningsnemndas langvarige praksis på det motsatte. Lovendringen er begrunnet i målet om å redusere uønsket deltid og med det også styrke kvinners deltakelse i arbeidsmarkedet og deres mulighet til reell økonomisk uavhengighet.

Endringen kan få konsekvenser for mange av Finans Norges medlemsbedrifter. For eksempel kan en ansatt i 50 % stilling få rett til ytterligere 50 % av en utlyst fulltidsstilling. Dette vil kunne skape utfordringer for bedriften for det tilfellet at det er behov for å besette fulltidsstillingen med én person. Det er derfor viktig å merke seg at det gjelder unntak fra fortrinnsrett til del av stilling hvis det medfører vesentlige ulemper for bedriften. I forarbeidene til lovendringen er det uttrykt at deling av en utlyst stilling vil kunne utgjøre en ulempe for arbeidsgiver og at det derfor må stilles små krav til arbeidsgivers konkretisering av negative virkninger ved et slikt tilfelle. I forarbeidene er det også påpekt at dersom krav om fortrinnsrett til del av en stilling vil resultere i at bedriften blir sittende igjen med flere og ikke færre deltidsstillinger, så vil dette etter omstendighetene i seg selv være å anse som en vesentlig ulempe. Et eksempel som er brukt i forarbeidene er dersom det utlyses en full stilling og en arbeidstaker i 80 % stilling ønsker å øke sin stillingsandel til 90 %. Da blir bedriften sittende med to deltidsstillinger i stedet for en heltids- og en deltidsstilling.

Tvisteløsningsnemdas rettskraft

Tvist om fortrinnsrett kan bringes inn for en tvisteløsningsnemnd. Formålet med nemndsløsningen er å gjennomføre en raskere, smidigere og mer spesialisert behandling av tvisten.

I Høyesterettsdommen fra 2016 ble det lagt til grunn at Tvisteløsningsnemdas avgjørelser etter arbeidsmiljøloven ikke har rettskraft. Stortinget har derfor nå vedtatt en lovendring som klargjør at Tvisteløsningsnemdas avgjørelser skal ha virkning som en rettskraftig dom. Det betyr at dersom det ikke reises søksmål innen 8 uker etter at det ble gitt underretning om nemdas vedtak, så har den endelig virkning.

Ikrafttredelse

Lovendringene trer i kraft fra 1. januar 2019.