Ny premiemodell i AFP-ordningen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny premiemodell i AFP-ordningen

Fellesordningen for AFP innfører ny modell for premieberegning fra og med første kvartal 2018.

Ny modell for AFP-premie gir enklere beregning

Hovedelementene i endringen er:

  • Ordningen vil benytte oppdaterte lønnsdata for inneværende kalenderår
  • Beregningsmetodene fjernes, hvilket gir enklere premieberegning for nyansatte, sesongarbeidere, vikarer og andre ansatte hvor det ikke har vært fullstendige lønnsdata for foregående inntektsår.
  • Dette innebærer at kvartalsfakturaene vil ha ulik størrelse, med til dels store variasjoner mellom kvartalene
  • Premiesatsen er uendret fra 2017 på 2,5 prosent. 

Det er sendt ut nyhetsbrev om dette fra Fellesordningen. I løpet av november vil også alle tilsluttede bedrifter motta brev om dette.

Den viktigste endringen i modellen er at det benyttes oppdaterte lønnstall fra skattedirektoratet. Dette betyr at det ikke lenger er behov for beregningsmetodene som ble benyttet for de ansatte hvor Fellesordningen ikke hadde lønnsdata. Ny modell gir derfor en enklere premieberegning for nyansatte, sesongarbeidere, vikarer og andre ansatte hvor det ikke har vært fullstendige lønnsdata for foregående inntektsår.

Premie for Privat AFP faktureres som en prosent av lønnsinntekter mellom 1 og 7,1G. Dette er uendret i ny modell. Premiesatsen er uendret fra 2017 og forblir 2,5 prosent også i 2018.

Den nye modellen baserer seg på inntekt inneværende kalenderår, og det faktureres etterskuddsvis per kvartal. Siden ordningen kun fakturerer lønn i intervallet mellom 1 og 7,1 G, innebærer dette at fakturaene vil ha ulik størrelse i løpet av året. Variasjonen mellom kvartalene kan til dels være store. Den totale premien for året vil som hovedregel være omtrent på samme nivå som tidligere, selv om ny modell kan slå ut forskjellig for ulike bedrifter.

Fakturering basert på oppdaterte lønnstall innebærer også at faktureringstidspunktet forskyves en måned, slik at faktura vil bli sendt ut måneden etter kvartalsslutt. Dette er en måned senere enn Fellesordningen tidligere har sendt ut faktura.

Faktura etter ny premiemodell sendes første gang ut for første kvartal 2018, det vil si i april 2018.

Les mer om ny premiemodell på Fellesordningen for AFPs hjemmeside.

AFP/pensjon

AFP er en rettighet for ansatte i bedrifter med tariffmessig tilknytning til Finans Norges arbeidsgiversamarbeid eller Finansforbundet til å ta ut et livsvarig tillegg til Folketrygden når man blir 62 år. Ordningen reguleres av tariffavtalen, ordningens vedtekter og lov om statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon med forskrifter (tilskottsloven).

Alexander A. Lange

Alexander A. Lange

Fagdirektør arbeidslivsøkonomi og pensjon

957 33 289 Alexander.Lange@finansnorge.no