AFP-utvalg nedsatt mellom partene i arbeidslivet og Regjeringen

Gå til hovedinnhold

AFP-utvalg nedsatt mellom partene i arbeidslivet og Regjeringen

Det partsammensatte AFP-utvalget startet sitt arbeid på torsdag 28. juli d.å.(2007) Utvalgets forslag til en ny form for avtalefestet pensjon skal være klart 31. desember d.å.(2007), og således i god tid før tariffrevisjonen i 2008.

Pensjonsreformen er bakgrunnen for at utvalget er satt ned. På møtet ble mandatet for utvalget drøftet og fastlagt.

AFP-utvalget, som ledes av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen, har representanter fra i alt 9 organisasjoner i arbeidslivet, herunder Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA). Administrerende direktør Jostein Røsjø representerer FA i utvalget. Det er også nedsatt et arbeidsutvalg under AFP-utvalget, og FA er dette i utvalget representert ved kontorsjef Alexander A. Lange.

Dagens AFP-ordninger er tidligpensjons-ordninger, med mulighet for pensjonsutbetaling til personer i alderen 62 - 66 år, mens alderspensjon fra folketrygden utbetales fra fylte 67 år.

I det nye pensjonssystemet åpnes det for fleksibelt uttak av alderspensjon fra fylte 62 år, og det er derfor behov for å tilpasse AFP-ordningen til dette. I St. meld. nr. 5 (2006-2007) foreslår Regjeringen at AFP omgjøres til et årlig påslag til alderspensjonen fra folketrygden.

Oslo, 2.juli 2007
FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING