VIKTIG OM NY AFP: Kontroll av ansiennitetskrav og øvrige kriterier for uttak

Gå til hovedinnhold

VIKTIG OM NY AFP: Kontroll av ansiennitetskrav og øvrige kriterier for uttak

På grunn av forskjellige ansiennitets- og kvalifikasjonskrav i Finansnæringens egen AFP-ordning (gml. ordning) og Ny AFP, er det svært viktig at de som i prinsippet kan velge mellom gammel og ny AFP, kontrollerer at de oppfyller ansiennitetskravene og øvrige kriterier i ny ordning. Særlig gjelder dette de ansatte født i 1944 tom. november 1948. Dette bør sjekkes før de evt. velger å avstå fra å ta ut AFP etter dagens AFP-ordning. Enkelte grupper kan ha rett til AFP i finansnæringens ordning idag, men er ikke kvalifisert i ny AFP-ordning.

Ansiennitetskravene i ny ordning er knyttet både til uttakstidspunkt og til 62 års alder. Kvalifiserer man ikke v/62, kan man ikke opparbeide seg forbedret rett til AFP ved å stå i arbeid lenger. Se spesielt vedtektene §§ 3-2 og 3-4. Enkelte seniorer i bedrifter med kort medlemstid i FA, og/eller kort fartstid i finansnæringens egen AFP-ordning, vil derved kunne miste retten til AFP i ny ordning, fordi de ikke har vært omfattet av AFP-ordningen i 3 av de siste 5 år før de ble 62 år. (og senere 4 av siste 6 år. osv.) Personer eller grupper som var unntatt i gjeldende AFP-ordning i finansnæringen, og nærmer seg AFP-alder vil heller ikke kunne få ny AFP. Se nye afp-vedtekter §3-2, 6. ledd.

Vi oppfordrer alle medlemsbedrifter og øvrige bedrifter som er omfattet av næringens gjeldende AFP-ordning om å gjøre sine ansatte oppmerksom på disse forholdene i den nye AFP-ordningen fra 2011. Vi oppfordrer forøvrig til å studere vedtektene og sette seg inn i de øvrige kriterier for å kvalifisere til å ta ut ny AFP.

FA vil informere nærmere om disse forhold over sommeren.

Oslo, 17. juni 2009
Finansnæringens Arbeidsgiverforening