Fokusartikkel

Gå til hovedinnhold

Fokusartikkel

Regelverk ny AFP

Gjeldende vedtekter (Fellesordningen for AFP) AFP-tilskottsloven (Lov om statstilskotttil arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor) Forarbeider: Proposisjon 17L til Stortinget om forslag til ny tilskottslov og enkelte endringer til ot.prp. nr. 111 Ot.prp. nr. 111 (2008/2009) om forslag til ny tilskottslov