Se også

Gå til hovedinnhold

Se også

Regelverk ny AFP

Gjeldende vedtekter (Fellesordningen for AFP) AFP-tilskottsloven (Lov om statstilskotttil arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor) Forarbeider: Proposisjon 17L til Stortinget om forslag til ny tilskottslov og enkelte endringer til ot.prp. nr. 111 Ot.prp. nr. 111 (2008/2009) om forslag til ny tilskottslov

Regelverk

AFP-vedtekter gammel AFP-ordning Tilskottsloven(AFP)  (gml. AFP) (Lovdata) Forskrift om kombinasjon av AFP og arbeidsinntekt (gml. AFP) (Lovdata). Forskriften omhandler bl.a. den såkalte pro-rata ordningen  For informasjon om ovenstående: Ta kontakt med arbgiv@fno.no

VIKTIG OM NY AFP: Kontroll av ansiennitetskrav og øvrige kriterier for uttak

På grunn av forskjellige ansiennitets- og kvalifikasjonskrav i Finansnæringens egen AFP-ordning (gml. ordning) og Ny AFP, er det svært viktig at de som i prinsippet kan velge mellom gammel og ny AFP, kontrollerer at de oppfyller ansiennitetskravene og øvrige kriterier i ny ordning. Særlig gjelder dette de ansatte født i 1944 tom. november 1948. Dette bør sjekkes før de evt....

Fakturaspesifikasjon for AFP i Altinn

Fakturaer på arbeidsgivers andel av AFP for 1. kvartal 2010 ble utsendt fra NAV 16/4-2010. Fakturaspesifikasjon vil også være tilgjengelig på Altinn. For å få tilgang må bruker ha rettigheter til å benytte NAVs tjenester i Altinn. Fremgangsmåte nedenfor.

AFP søknadskjema (gml. ordning)

OBS! Skjema består av 2 sider. Søknadskjema for AFP i finansnæringen (gammel ordning) - finner du i ruten ved siden av Oslo, 6.juli 2010 FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING

Søknader om ny AFP fra 2011

Det er helt ny søknadsprosedyre for ny AFP fra 2011. Gamle søknadsskjemaer gjelder kun for "gammel" AFP i finansnæringen. Søknader om ny AFP fra 2011 må fortrinnsvis fylles ut elektronisk, men finnes også på papir. Gå inn på www.nyafp.no el. www.NAV.no for å søke eller laste ned søknadsskjema. Det må søkes samtidig om alderspensjon i Folketrygden og ny AFP.

Gammel AFP ordning

AFP er en rettighet for ansatte i bedrifter med tariffmessig tilknytning til FA el. Finansforbundet til å gå av med førtidspensjon når man blir 62 år. Finansnæringen har siden 1995 hatt sin egen AFP-ordning. Ordningen reguleres av Sentralavtalen, ordningens vedtekter og lov om statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon med forskrifter(tilskottsloven).

Ny AFP fra 2011

I forbindelse med gjennomføring av pensjonsreformen og ny Folketrygd, er det også vedtatt endringer i AFP-ordningen i privat sektor fra 2011. Fra 2011 blir det en felles ordning i privat sektor, mens offentlig sektor har eget system. Ny AFP blir et livsvarig påslag til fleksibel folketrygd for alle ansatte i tariffbundne bedrifter som omfattes av ordningen. Årlig AFP vil øke...

Prosess fram mot ny AFP-ordning fra 2011

I forbindelse med gjennomføring av pensjonsreformen og ny Folketrygd, ble det også vedtatt endringer i AFP-ordningen i privat sektor fra 2011. Fra 2011 blir det en felles ordning i privat sektor, mens offentlig sektor har eget system. Ny AFP blir et livsvarig påslag til fleksibel folketrygd for alle ansatte i tariffbundne bedrifter som omfattes av ordningen. Årlig AFP vil øk...