Pensjon og AFP

Gå til hovedinnhold

Pensjon og AFP

Overgangstillegget i finansnæringen er klart

I hovedoppgjøret i 2018 ble LO og Finans Norge enige om en ordning med overgangstillegg etter modell fra Sliterordningen i LO/YS og NHO-området. Ordningen ble også inntatt i avtalen med Finansforbundet. Overgangstillegg vil derved kunne gjelde for alle i...

Illustrasjonsbilde: En rød figur i mengden

Overgangstillegget til AFP utsatt

Som følge av utsatt "sliterordning" i LO/NHO vil også utformingen og veiledningen til overgangstillegget i finans utsettes.

Bilde av en bro i den blå timen
Bro i den blå timen

Ny premiemodell i AFP-ordningen

Fellesordningen for AFP innfører ny modell for premieberegning fra og med første kvartal 2018.

Ny modell for AFP-premie gir enklere beregning

Regelverk ny AFP

Gjeldende vedtekter (Fellesordningen for AFP) AFP-tilskottsloven (Lov om statstilskotttil arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor) Forarbeider: Proposisjon 17L til Stortinget om forslag til ny tilskottslov og enkelte endringer til ot.prp. nr. 111 Ot.prp. nr. 111 (2008/2009) om forslag til ny tilskottslov

Prosess fram mot ny AFP-ordning fra 2011

I forbindelse med gjennomføring av pensjonsreformen og ny Folketrygd, ble det også vedtatt endringer i AFP-ordningen i privat sektor fra 2011. Fra 2011 blir det en felles ordning i privat sektor, mens offentlig sektor har eget system. Ny AFP blir et livsvarig påslag til fleksibel folketrygd for alle ansatte i tariffbundne bedrifter som omfattes av ordningen. Årlig AFP vil øk...

Regelverk

AFP-vedtekter gammel AFP-ordning Tilskottsloven(AFP)  (gml. AFP) (Lovdata) Forskrift om kombinasjon av AFP og arbeidsinntekt (gml. AFP) (Lovdata). Forskriften omhandler bl.a. den såkalte pro-rata ordningen  For informasjon om ovenstående: Ta kontakt med arbgiv@fno.no

Fakturaspesifikasjon for AFP i Altinn

Fakturaer på arbeidsgivers andel av AFP for 1. kvartal 2010 ble utsendt fra NAV 16/4-2010. Fakturaspesifikasjon vil også være tilgjengelig på Altinn. For å få tilgang må bruker ha rettigheter til å benytte NAVs tjenester i Altinn. Fremgangsmåte nedenfor.

Gammel AFP ordning

AFP er en rettighet for ansatte i bedrifter med tariffmessig tilknytning til FA el. Finansforbundet til å gå av med førtidspensjon når man blir 62 år. Finansnæringen har siden 1995 hatt sin egen AFP-ordning. Ordningen reguleres av Sentralavtalen, ordningens vedtekter og lov om statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon med forskrifter(tilskottsloven).

VIKTIG OM NY AFP: Kontroll av ansiennitetskrav og øvrige kriterier for uttak

På grunn av forskjellige ansiennitets- og kvalifikasjonskrav i Finansnæringens egen AFP-ordning (gml. ordning) og Ny AFP, er det svært viktig at de som i prinsippet kan velge mellom gammel og ny AFP, kontrollerer at de oppfyller ansiennitetskravene og øvrige kriterier i ny ordning. Særlig gjelder dette de ansatte født i 1944 tom. november 1948. Dette bør sjekkes før de evt....

Søknader om ny AFP fra 2011

Det er helt ny søknadsprosedyre for ny AFP fra 2011. Gamle søknadsskjemaer gjelder kun for "gammel" AFP i finansnæringen. Søknader om ny AFP fra 2011 må fortrinnsvis fylles ut elektronisk, men finnes også på papir. Gå inn på www.nyafp.no el. www.NAV.no for å søke eller laste ned søknadsskjema. Det må søkes samtidig om alderspensjon i Folketrygden og ny AFP.

Ny AFP fra 2011

I forbindelse med gjennomføring av pensjonsreformen og ny Folketrygd, er det også vedtatt endringer i AFP-ordningen i privat sektor fra 2011. Fra 2011 blir det en felles ordning i privat sektor, mens offentlig sektor har eget system. Ny AFP blir et livsvarig påslag til fleksibel folketrygd for alle ansatte i tariffbundne bedrifter som omfattes av ordningen. Årlig AFP vil øke...

AFP søknadskjema (gml. ordning)

OBS! Skjema består av 2 sider. Søknadskjema for AFP i finansnæringen (gammel ordning) - finner du i ruten ved siden av Oslo, 6.juli 2010 FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING

AFP/pensjon

AFP er en rettighet for ansatte i bedrifter med tariffmessig tilknytning til Finans Norges arbeidsgiversamarbeid eller Finansforbundet til å ta ut et livsvarig tillegg til Folketrygden når man blir 62 år. Ordningen reguleres av tariffavtalen, ordningens vedtekter og lov om statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon med forskrifter (tilskottsloven).