Verktøykasse for mangfold og likestilling

Gå til hovedinnhold

Verktøykasse for mangfold og likestilling

Finans Norge anbefaler følgende tiltak for å oppnå økt mangfold, likestilling og likelønn. Her vektlegges blant annet eierskap hos toppledelsen, fastsettelse av konkrete mål og tiltak, måling av status og bevisstgjøring.

fargerike.folk.folkemengde.mangfold.

1. Bedriftens ansatte bør speile mangfoldet i samfunnet

knyttet til kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, ulik kulturell og sosial bakgrunn. Ved rekruttering bør hensyn til bedre mangfold vektlegges og dette bør presiseres i stillingsutlysninger.

2. Bedriftens styre og toppledelse må gi arbeidet med mangfold og likestilling høy prioritet.

Arbeidet med mangfold og likestilling er en topplederoppgave. Styret og toppledelsen må fastsette klare mål og følge opp arbeidet, samt kommunisere viktigheten av arbeidet internt og eksternt.

folkemengde mangfold

3. Basert på målene må tiltak iverksettes og arbeidet med mangfold og likestilling organiseres systematisk.

Status på mangfold og likestilling må kartlegges, mål og tiltak må fastsettes på bakgrunn av kartleggingen, tiltakene må jevnlig evalueres og tilstanden må rapporteres jevnlig til styret. Mangfold/likestilling må være tema i lederopplæring, allmøter, medarbeiderundersøkelser og medarbeidersamtaler. Ledere må måles på om de følger opp relevante tiltak innenfor sitt ansvarsområde.

4. Kjønnsbalanse ved rekruttering, avgang og interne endringer må sikres.

Be rekrutteringsselskapene aktivt søke etter flere kvinner. Sørge for at det alltid er minst en kvinne i sluttrunden av intervjuene. Best kvalifiserte kvinne og mann må identifiseres ved lederrekruttering. Vær bevisst ordbruken i stillingsannonsene. Det må fastsettes mål for kvinneandel i etterfølgerplaner («succession planning»), kvinner må oppfordres til å søke lederstillinger, forbedret kjønnsbalanse må vektlegges ved endring i ledergrupper og kvinnelige rollemodeller må synliggjøres internt og utad.

5. Bedriften må sikre tilgang på og utvikling av kvinnelige talenter.

Mål for kvinneandel i leder- og talentprogrammer må fastsettes, interne karrieremuligheter må synliggjøres, potensielle kvinnelige ledere må kartlegges og motiveres til å søke lederjobber. Intern mentor- og nettverksordning bør etableres i større bedrifter og kvinner må gis ansvar.

6. Ansatte i foreldrepermisjon og småbarnsfase må følges opp.

Bedriften må oppfordre til uttak av hele fedrekvoten/balansert permisjonsuttak og til jevn fordeling blant kvinner og menn av sykt barn-dager, ha samtale med ansatte før/etter foreldrepermisjon og tett kontakt under foreldrepermisjon. Lønnsvurderinger av ansatte i foreldrepermisjon og automatisk lønnsjustering etter endt permisjon på minimum fem måneder må gjennomføres. Mulighet for fleksible arbeidstidsordning er der det er gjennomførbart bør tilbys.

7. Særskilte tiltak for å øke likelønnen bør vurderes.

Bedriften bør etablere et system for å vurdere lik lønn for arbeid av lik verdi, påse at ledere har bevissthet om likelønn ved lønnsvurderinger og ansettelser samt sørge for tett oppfølging av linjens lønnsinnstillinger fra HRs side. Bedriften bør vurdere insentivmodeller som ikke favoriserer menn, av ulike årsaker.

8. Bedriften må skape arbeidsplasser som er fri for seksuell trakassering eller trakassering på andre grunnlag. 

Gode rutiner for varsling må etableres. Ledelsen må kommunisere lav terskel for å varsle om trakassering. Påstander om trakassering må tas på alvor og håndteres i tråd med bedriftens retningslinjer. Bedriftene må øke kompetansen om ubevisst kjønnsdiskriminering og stereotyper for å bidra til et trygt arbeidsmiljø for alle.

Det må være rom for lokale tilpasninger

Virksomhetene er ulike og har svært forskjellige behov. Et tiltak som synes hensiktsmessig i en virksomhet, passer ikke i andre. Vertøykassen inneholder anbefalinger om en rekke konkrete tiltak, men gir også rom for fleksibilitet og mulighet for lokale tilpasninger.

Forslag til tiltak fra regjeringen

19. november 2018 arrangerte barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen en topplederkonferanse for å diskutere hvordan vi kan få flere kvinnelige toppledere. I denne forbindelse ble det lagt frem en en liste over tiltak om Hvordan få kjønnsbalanse i toppen av næringslivet. Mange av tiltakene går igjen i vår egen verktøykasse .

Mangfold og likestilling på dagsordenen i finansnæringen

Idar.kreutzer.

– Å måle antall timer på kontoret er gammeldags, uttalte Idar Kreutzer på regjeringens topplederkonferanse om likestilling denne uken.  Mangfold og likestilling handler ikke først og fremst om rettferdighet og representasj...