Nærmere om indikatorene

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nærmere om indikatorene

Her finner du detaljene om alle de syv likestillingsindikatorene i finans.

1. Andel kvinner i finansnæringen

Det er relativt jevn fordeling mellom kvinner og menn i næringen, men kvinneandelen er på vei ned og utgjorde 47 prosent i 2019. Siden 2000 har kvinneandelen avtatt fra 52 prosent. Også fordelt på alder er kjønnsfordelingen jevn, men kvinneandelen er lavere blant de som er under 55 år.

Fordelt på ulike sektorer er kvinneandelen 50 prosent i bank og 49 prosent i forsikring. Kvinner var tidligere i flertall i begge sektorer, men andelen har avtatt de senere årene, mest innen banksektoren. Bare hver tredje som jobber i annen finansiell tjenesteyting er kvinne. Sistnevnte utgjør en knapp femdel av næringen og inkluderer blant annet fondsforvaltning og meglerforetak.

2. Andel med høyere utdanning

Utdanningsnivået i næringen har økt over lengre tid både for menn og kvinner, men raskest blant kvinner de senere årene. I 2019 var andelen kvinner med fullført utdanning på høyskole eller universitetsnivå 59 prosent, mot 70 prosent av blant menn. Forskjellen i utdanningsnivå mellom kjønnene er større i finansnæringen enn i sammenliknbare næringer, men det vil trolig jevne seg ut på sikt. Blant de yngste er andelen ansatte med høyere utdannelse er lik for kvinner og menn.

3. Likelønn

Kvinner tjener 139 000 kroner mindre enn menn i året (i gjennomsnitt). Kvinners gjennomsnittlige årslønn utgjorde 82 prosent av menns gjennomsnittlige årslønn innen tariffområdet for finans i 2019. Sammenliknet med de fleste andre forhandlingsområder er lønnsforskjellene større innen finans. Det har likevel vært en vært en forbedring siden 2009.

Lønnsforskjellene er mindre for mer sammenliknbare grupper, men likevel stort sett i kvinners disfavør. Lønnsgapet som har oppstått i næringen sett under ett, skyldes i hovedsak strukturelle trekk ved at kvinner og menn har ulike stillinger og posisjoner.

4. Kvinneandel i ledelse og ulike yrker

I 2019 var 1 av 4 av administrerende direktører i finansnæringen kvinne. Det har vært positiv utvikling i andelen kvinnelige ledere over det siste tiåret, men andelen er fremdeles for lav. Samlet var 2100 kvinner ansatt i lederstillinger, mot 4200 menn.

Andelen kvinner i akademiske yrker har også økt. Det er nå jevn kjønnsbalanse i både akademiske og høyskoleyrker. Disse utgjør hoveddelen av de ansatte i næringen. Andelen kvinner er høyest innen kontoryrker. Dette er en yrkesgruppe som har blitt redusert over det siste tiåret.

5. Andel kvinner i deltid

Alder og ikke livssituasjon avgjør deltid. Antallet som jobber deltid i finans er lavt i forhold til andre næringer. I 2019 jobbet 12 prosent av kvinnene og 6 prosent av mennene i finansnæringen deltid.

Deltidsandelen i finans har også gått ned over lengre tid. Det er de eldste kvinnene som jobber mest deltid. I tillegg er deltid utbredt blant ansatte av begge kjønn under 25 år som typisk jobber ved kunde- og callsentre. Deltid er minst vanlig i småbarnsfasen.

6. Andel fedre i foreldrepermisjon

95 prosent av de som ble fedre i årene 2011-2015 tok ut foreldrepenger de påfølgende årene. Ifølge NAV tar de fleste fedre nøyaktig ut det antallet dager som fedrekvoten utgjør. Når lengden på fedrekvoten endrer seg, endrer fedrenes uttak seg nærmest umiddelbart.

7. Kvinner i finansrelevant utdanning

Få kvinner i teknologistudier kan forverre lønnsgapet. Finansnæringen har de senere årene rekruttert inn ansatte med kompetanse innenfor teknologi og digitalisering. Kvinner er dessverre klart i mindretall i denne typer studier. I 2019 var kun 26 prosent av søkerne til studier i informasjonsteknologi jenter og bare 29 prosent i andre teknologi og ingeniørfag. Kjønnsfordelingen blant søkerne er klart jevnere ved økonomiske og administrative studier. På jusstudiet er kvinner i flertall.