Fakta og myter om kvinner og menn i finans

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Fakta og myter om kvinner og menn i finans

I mange sammenhenger fremstilles finansnæringen både som mannsdominert og som likelønnsversting. Men stemmer dette bildet med virkeligheten? Det er på tide å avkrefte, men kanskje også bekrefte noen av mytene om finans.

Illustrasjonsbilde: To utstillingsdukker - en mann og en kvinne
Shutterstock

Nei, finansnæringen er ikke mannsdominert….

I 2018 var nesten halvparten de ansatte i næringen kvinner. Kvinner var faktisk i flertall hvis vi går 15-20 år tilbake i tid. Men arbeidslivet innenfor næringen var svært kjønnsdelt. Mens kvinner typisk arbeidet i stillinger med lavere utdanningskrav, var menn i overtall i ledelse og i spesialiststillinger som krevde høyere kompetanse og ansvar.

I årene frem til i dag har næringen gått igjennom en rivende utvikling med automatisering, digitalisering og økte kompetansekrav. Næringen har rekruttert inn både kvinner og menn med høyere utdanning, men fremdeles har kvinner lavere utdanning enn menn i gjennomsnitt. Dette er likevel i ferd med å jevne seg ut. Blant de yngste ansatte er utdanningsnivået for menn og kvinner like høyt.

….men er den i ferd med å bli mer mannsdominert?

De senere årene har andelen kvinner gått svakt nedover. Det er ulike årsaker til denne utviklingen. For det første er andelen kvinner høyest blant de eldste ansatte. Etter hvert som disse alderskullene pensjonerer seg går kvinneandelen ned.

For det andre har automatiseringen og digitaliseringen av næringen gjort en del arbeidstakere som har hatt rutinemessige arbeidsoppgaver overflødige. Mye tyder på at kvinner har vært i flertall i denne type yrkesgrupper. Noen har fått nye oppgaver i samme bedrift, andre har gått til jobber utenfor næringen eller trukket seg ut av arbeidslivet.

En tredje årsak er mangelen på kvinnelige teknologer. Næringen har de senere årene rekruttert inn ansatte med kompetanse innenfor teknologi og digitalisering. Kvinner er dessverre klart i mindretall i denne typer studier. Tall fra Samordnet opptak fra 2018 viste at bare rundt hver fjerde som søker seg til teknologi- og ingeniørstudier var kvinne. Mangelen på kvinnelige teknologer kan derfor følge oss i flere år fremover. At denne kompetansen i tillegg er svært ettertraktet i hele arbeidslivet og nyutdannede går inn i høytlønte jobber kan forverre lønnsgapet ytterligere.

Likelønnsversting?

I 2018 utgjorde kvinners gjennomsnittlige årslønn 82 prosent av menns gjennomsnittlige årslønn i tariffområdet i bank og forsikring. Lønnsforskjellen er større i dette tariffområdet enn i de fleste andre tariffområder. Likelønnsindikatorene viser imidlertid at lønnsgapet skrumpet de siste ti årene. 

Det er flere forklaringer for den store lønnsforskjellen i næringen. De historiske kjønnsforskjellene i yrkesvalg, som omtalt ovenfor, forklarer noe. Fremdeles er det store forskjeller mellom hvilke yrker eller roller kvinner og menn har i næringen. Særlig er kvinner i mindretall i lederposisjoner og i høytlønte spesialiststillinger. Selv om det har vært en positiv utvikling i andelen kvinnelige ledere over det siste tiåret, er bare en av tre ledere i næringen kvinne og bare hver femte toppleder. Samtidig er menn i større grad linjeledere med resultatansvar, mens kvinner er ledere for stab og administrasjon som vanligvis er lønnet lavere. Med resultatansvar følger ofte mer innslag av bonusordninger som premierer resultater. Ulik fordeling av ansvar er derfor en viktig årsak til ulik lønn mellom kvinner og menn.

Mindre lønnsforskjeller i likere grupper

Lønnsforskjellene blir i hovedsak mindre når man ser på sammenliknbare grupper, for eksempel etter alder, utdanning og stilling. Vi har tilgang på lønnsstatistikk for de vanligste yrkesgruppene i våre medlemsbedrifter i bank og forsikring. Oversikten viser at bare 2 % de ansatte jobber i yrker der kvinners lønn i gjennomsnitt utgjør mindre enn 82% av menns lønn i samme yrkesgruppe. 

I de vanligste yrkesgruppene er lønnsforskjellene i gjennomsnitt er helt minimale. Kvinnelige kunderådgivere i forsikring tjente i gjennomsnitt 95 prosent av deres mannlige kollegers lønn i 2018, mens kvinnelige kundebehandlere i bank hadde 97% av menns lønn i samme yrkeskategori.  Det er også eksempler på yrker der kvinner i gjennomsnitt tjener bedre enn menn. Blant annet tjente kvinnelige salgsdirektører 105% av mannlige salgsdirektørers lønn i 2018.

...med noen unntak

Likevel gjelder ikke dette for alle yrkesgrupper i næringen. I SSBs likelønnsoversikt blir enkelte finansrelaterte yrker trukket frem der gapet mellom kvinner og menns lønn er særlig store. Finansmeglere har høy markedslønn og bonuser utgjør ofte en god del av den samlede inntekten. Selv om finansmeglere av begge kjønn tjener godt over gjennomsnittslønnen i næringen, er det likevel stor avstand mellom de høyeste og de laveste lønningene for denne yrkesgruppen. Flere menn i toppen av dette lønnssjiktet fører til et større likelønnsgap blant finansmeglere enn for yrker med en mer sammenpresset lønnsstruktur. Kvinnelige finansmeglere er også klart i mindretall.

Likestillingsindikatorer for finanssektoren

Lurer du på hvor store lønnsforskjellene er mellom kvinner og menn i finanssektoren, andelen kvinnelige ledere eller hvor mange kvinner som tar utdanning som er relevant for finanssektoren? Her finner du utvalgte nøkkelindikatorer som belyser likestillingss...

Kvinne og mann på arbeidsplass. Foto.
Foto: ndabcreativity / adobe stock