Aktivitets- og redegjørelsesplikt

Gå til hovedinnhold

Aktivitets- og redegjørelsesplikt

Finans Norge har utarbeidet en veileder om arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt på likestillings- og diskrimineringsområdet.

Bilde av forsiden på veilederen

Veileder om arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt 

Arbeidsgivere, arbeidslivets organisasjoner og offentlige myndigheter skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel og adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Reglene om aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillings- og diskrimineringsområdet er nedfelt i likestillings- og diskrimineringsloven. Mange bedrifter har behov for veiledning om hvordan regelverket skal forstås og praktiseres.

Finans Norges veileder om arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt på likestillings- og diskrimineringsområdet beskriver regelverket og gir konkrete eksempler på hvordan finansbedrifter arbeider med dette. Veilederen inneholder også en mal som kan brukes når det skal redegjøres for tilstand og tiltak.

Last ned veilederen

Nye forslag om styrking av aktivitets- og redegjørelsespliken

Likestillingsdepartementet la 5. april 2019 frem forslag for å styrke aktivitets- og redegjørelsesplikten for alle arbeidsgivere.

De viktigste endringene er:

  • En tydeliggjøring og konkretisering av den aktivitetsplikten som i dag påhviler arbeidsgiverne. 
  • Alle arbeidsgivere pålegges enten en dokumentasjons- eller redegjørelsesplikt. Dokumentasjonsplikten som pålegges små arbeidsgivere, er mindre byrdefull enn redegjørelsesplikten, og innebærer at skriftlig informasjon om arbeidet skal være tilgjengelig for innsyn.

Les nærmere om Regjeringens endringsforslag her.  Forslagene skal behandles i Stortinget. Det legges opp til at endringene skal tre i kraft fra 1. januar 2020.

Finans Norges veileder vil bli oppdatert i tråd med dette.