Veileder - Aktivitets- og redegjørelsesplikt på likestillings- og diskrimineringsområdet

Gå til hovedinnhold

Veileder - Aktivitets- og redegjørelsesplikt på likestillings- og diskrimineringsområdet

Finans Norge har utarbeidet en veileder om arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt på likestillings- og diskrimineringsområdet. Veilederen er oppdatert med regelendringene som trådte i kraft fra 1. januar 2020.

Bilde av forsiden på veilederen

Veileder om arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt 

Arbeidsgivere, arbeidslivets organisasjoner og offentlige myndigheter skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel og adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og sammensatt diskriminering. I tillegg skal arbeidsgiver jobbe for å hindre seksuell trakassering og kjønnsbasert vold.

Reglene om aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillings- og diskrimineringsområdet er nedfelt i likestillings- og diskrimineringsloven. Mange bedrifter har behov for veiledning om hvordan regelverket skal forstås og praktiseres.

Finans Norges veileder om arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt på likestillings- og diskrimineringsområdet beskriver regelverket og gir konkrete eksempler på hvordan finansbedrifter arbeider med dette. Veilederen inneholder også en mal som kan brukes når det skal redegjøres for tilstand og tiltak.

Styrket aktivitets- og redegjørelsesplikt fra 1. januar 2020

Fra 1. januar ble arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt skjerpet. Veilederen er oppdatert med de nye reglene.