Finansforetaksforskriften: Nytt krav om ansattrepresentant i bedriftens godtgjørelsesutvalg

Gå til hovedinnhold

Finansforetaksforskriften: Nytt krav om ansattrepresentant i bedriftens godtgjørelsesutvalg

Kravet om godtgjørelsesutvalg gjelder for foretak som har flere enn 50 ansatte og foretak med over 5 mrd. kroner i forvaltningskapital.

Finansforetaksforskriften trådte i kraft 1. januar 2017. Den nye samleforskriften erstatter 50 tidligere forskrifter, og gjør regelverket på finansmarkedsområdet mer oversiktlig og brukervennlig. Godtgjørelsesforskriften for finansinstitusjoner er blant forskriftene som er opphevet. Regler om godtgjørelsesordninger er nå å finne i finansforetaksforskriften kapittel 15.

Kravet om at godtgjørelsesutvalget skal ha minst en representant for de ansatte fremgår av finansforetaksforskriften § 15-3 tredje ledd. Bakgrunnen er en bestemmelse i kapitaldekningsdirektivet CRD IV om at de ansatte har rett til å være representert i godtgjørelsesutvalget i foretak hvor det er krav om ansatterepresentasjon i styret etter nasjonal rett. Godtgjørelsesutvalgets oppgave er å forberede alle saker om foretakets godtgjørelsesordning som skal avgjøres av styret.

For øvrig viderefører finansforetaksforskriften kapittel 15 tidligere regler om godtgjørelsesordninger i godtgjørelsesforskriften.