Aktuelle tema

Gå til hovedinnhold

Aktuelle tema

Veileder for skattlegging av naturalytelser

Skattedirektoratet har publisert sin varslede veileder knyttet til de nye reglene om skatteplikt på naturalytelser som trådte i kraft 1. januar 2019 og senere revidert i mars 2019. 

shopping.kredittkort.terminal.

Varsling i arbeidslivet - Finans Norges posisjon

Å avdekke ulovlige og kritikkverdige forhold i virksomheter er avgjørende for et velfungerende næringsliv. Finans Norge mener at varslingsinstituttet, herunder varslervernet er ønsket og har en viktig samfunnsmessig verdi. Virksomheter som har gode rutiner...

mennesker.mange.varsling.anonym.
Kilde: Shutterstock

Kontrolltiltak

Arbeidstilsynet, Datatilsynet og Petroleumstilsynet har i samarbeid med partene i arbeidslivet utarbeidet en ny veileder om kontroll og overvåking i arbeidslivet. 

Målinger

Mange medlemsbedrifter har innført systemer for måling av de ansattes arbeid og prestasjoner. Dette er et komplekst og omdiskutert temaområde, hvor fagforeningene både sentralt og lokalt har uttrykt skepsis. Bedriftene må forholde seg til et omfattende sett med regelverk ved planlegging og innføring av målinger. Det er Finans Norge syn at målinger kan innføres, forutsatt at...

Outsourcing

Det blir stadig mer vanlig at bedrifter outsourcer oppgaver og funksjoner til eksterne leverandører i Norge eller utlandet. Bakgrunnen kan for eksempel være at man ønsker å restrukturere virksomheten, konsentrere kjernevirksomheten, bedriften har behov for annen/mer kompetanse og/eller at man ønsker å spare kostnader.