Foredragsholdere

Gå til hovedinnhold
november

Hvitvaskingskonferansen 2017

9. - 10. november på Sundvolden Hotell

Den årlige hvitvaskingskonferansen er et samarbeid mellom ØKOKRIM, Finanstilsynet og Finans Norge. Målsettingen er å presentere aktuelle temaer, saker og problemstillinger som har betydning for finansforetakenes etterlevelse av hvitvaskingsloven.

Skattedirektør Hans Christian Holte vil åpne årets konferanse med et foredrag om skatt og hvitvasking. Kjell Grandhagen, tidligere sjef for Etterretningstjenesten vil avslutte konferansen med et foredrag om aktuelle geopolitiske utfordringer vi står overfor.  

Andre temaer på konferansen

  • Ny hvitvaskingslov
  • Nasjonal trusselvurdering (NRA)
  • Tilsynspraksis
  • Hvitvasking i fast eiendom
  • Ny lovs betydning for skadeforsikring

Hvitvaskingskonferansen 2017

Foredragsholdere

Bjerke har 12 års bakgrunn fra politiet, hovedsakelig innen fagfeltet grense- og utledningskontroll og har jobbet mye med utenlandske miljøer, etterretning, identitets kontroll og regelverk. Han har utdanning innen dokumentgranskning og har jobbet hos Finans Norge siden 2012 som fagsjef forsikring. I Finans Norge har Harald Bjerke ansvaret med å overvåke trender og kriminelle anslag mot forsikringsbransjen nasjonalt, samt relevante internasjonale trender som kan ramme norsk finansnæring. Hans oppgave er å ha oversikt og fokus på «viktigste» trusselområdene og trusselaktørene og sikre og følge opp forslag til tiltak, samt fasilitere for implementering av disse. Bjerke jobber strategisk på næringsnivå overfor medlemmer og relevante eksterne aktører, private og offentlige.

Geir Øvstedal. Foto.

Geir Øvstedal

Avsnittsleder PST

Øvstedal er avsnittsleder ved etterforsknings- og påtaleavdelingen ved PST og har jobbet innen dette fagområdet siden 2002. Han har lang erfaring som etterforskningsleder innenfor alle PSTs ansvarsområder – både skjult og åpen etterforskning. 

Thomas Fredrik Blom. Foto.

Thomas Fredrik Blom

Politiadvokat

Blom har siden 2004 vært ansatt som politiadvokat ved etterforsknings- og påtaleavdelingen ved PST og var før dette politiadvokat ved Søndre Buskerud politidistrikt i 10 år. Blom har lang erfaring som påtaleansvarlig på etterforskningssaker innenfor alle PSTs ansvarsområder.

Nina Hidle Langseth

Nina Hidle Langseth

Spesialrådgiver Finanstilsynet

Spesialrådgiver i seksjon for verdipapirtilsyn siden januar 2016. Er utdannet jurist fra UiO og har master i International Business Law fra King`s College London. Har tidligere jobbet som advokat i flere år, sist hos Advokatfirmaet DLA Piper

Eirik Sneeggen

Politioverbetjent

Eirik Sneeggen er utdannet politi og har vært ansatt i politiet siden 1999. Fra 2008 til 2014 arbeidet han i Oslo politidistrikts seksjon for finans og miljøkriminalitet og har fra 2014 vært ansatt på Kripos, seksjon for internett relatert etterforskningsstøtte.

Richard Beck Pedersen er utdannet jurist og har vært politiadvokat siden 2001, blant annet tilknyttet Oslo politidistrikts seksjon for organisert kriminalitet og nå Kripos seksjon for organisert kriminalitet. Han var konstituert statsadvokat ved Oslo statsadvokatembete fra 2011 til 2013.

Hanne Nordskog-Inger

Hanne Nordskog-Inger

Fagsjef Eiendom Norge

Hanne Nordskog-Inger jobber med bransjeopplæring i nytt regelverk og høringsprosesser til nye lover og forskrifter for bransjen, samt ansvarlig for foreningens eksamener, kurs og konferanser. Hun besvarer faglige spørsmål fra offentlige myndigheter og medlemmer i Eiendom Norge.

Marit Skjevling. Foto.

Marit Skjevling

Seniorrådgiver Finanstilsynet

Marit Skjevling er seniorrådgiver i seksjon for eiendomsmegling og inkassovirksomhet i Finanstilsynet. Seksjonen er tilknyttet avdeling for markedstilsyn.

Dag Bjørneset. Foto.

Dag Bjørneset

Tilsynsrådgiver Finanstilsynet

Bjørneset har vært spesialrådgiver i Finanstilsynet siden 2010. Han var før det Executive Director i Ernst & Young. Han er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.

Hanna Wetter. Foto.

Hanna Wetter

Prosjektleder Svenska institutet mot penningtvätt (SIMPT)

Hanna Wetter er prosjektleder i SIMPT som er etablert av bransjeorganisasjonene i finansnæringen i Sverige. Målet er å lage en samlet veiledning for hvordan hvitvaskingsregelverket skal tolkes og anvendes.

Kjell Grandhagen. Foto.

Kjell Grandhagen

Konsulent DNB

Kjell Grandhagen er ansatt som konsulent i avdelingen Risikostyring i DNB. Han jobber med geopolitiske analyser for banken. Grandhagen var sjef for Etterretningstjenesten fra 2010-2016. Han er pensjonert generalløytnant i Hæren og har en lang militær bakgrunn. Han har videre bl.a. erfaring som militær assisterende departementsråd i Forsvarsdepartementet.  

Hans Kristian Glesne. Foto.

Hans Kristian Glesne

Banksjef Skue sparebank

Hans Kristian Glesne har vært adm. banksjef i Skue sparebank siden 2013. Banken er en av de største i Eika Alliansen. Glesne var adm. banksjef i Nes Prestegjelds Sparebank fra 2009-2013. Han har videre bl.a. vært banksjef for personkundeområdet i Sparebanken Øst.

Svein Arild Damslora. Foto.

Sven Arild Damslora

Førstestatsadvokat Økokrim

Sven Arild Damslora er førstestatsadvokat og avdelingsleder i Enhet for finansiell etterretning (EFE) i Økokrim. EFE er Norges nasjonale Financial Intelligence Unit (FIU). EFE er en sentral aktør i det nasjonale regimet for å forebygge og bekjempe hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av masseødeleggelsesvåpen. Enhetens primære oppgave er å motta og analysere rapporter om mistenkelige transaksjoner (MT-rapporter) fra rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven.

Marianne Irgens. Foto.

Marianne Irgens

Avdelingsdirektør Finansdepartementet

Marianne Irgens er avdelingsdirektør i finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet. Irgens leder  juridisk seksjon for verdipapir og finansiell rapportering mv. Seksjonen har bl.a. ansvar for regelverk og strukturspørsmål knyttet til verdipapirmarkedene i Norge, regelverk knyttet til finansiell rapportering (regnskap, revisjon og bokføring), eiendomsmegling og hvitvasking. Irgens var fagdirektør i departementet fra 2006-2016. Hun har en master i jus fra Universitetet i Oslo.

Ole Jørgen Karlsen. Foto.

Ole Jørgen Karlsen

Seksjonssjef Finanstilsynet

Ole Jørgen Karlsen er seksjonssjef i Finanstilsynet. Han leder seksjon for forvaltning og kriseberedskap. Seksjonen koordinerer bl.a. Finanstilsynets arbeid for å motvirke hvitvasking og terrorfinansiering.

Olav Johannesen. foto.

Olav Johannesen

Seksjonssjef Finanstilsynet

Olav Johannessen leder Finanstilsynets seksjon for tilsyn med IT og betalingstjenester. Olav har vært i tilsynet siden oktober 2013. Han har tidligere nær 30 års mangeartet erfaring fra bank og finans, bl.a innen både betalingsformidling, IT og regnskap. Olav er utdannet økonom ved Handelsakademiet.

Else-Cathrine Lund

Else-Cathrine Lund

Advokat/fagsjef Finans Norge

Else-Cahtrine Lund er fagsjef i finansjuridisk enhet i Finans Norge. Hun har bred erfaring fra hvitvaskingsområdet som hun jobber med til daglig. Hun har tidligere vært stabsjef i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og statsadvokat og leder for hvitvaskingsteamet i Økokrim. Else har videre erfaring fra advokatfirmaet SmedsrudStoltz AS og PwC.

Hans Christian Holte

Skattedirektør

Hans Christian Holte har vært skattedirektør siden 2013. Han var direktør for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) fra 2008-2013. Tidligere har han arbeidet som avdelingsdirektør i det daværende Sosial- og helsedirektoratet i 2002 og som ekspedisjonssjef og assisterende departementsråd i Kunnskapsdepartementet mellom 2005 og 2008. Holte er utdannet cand.polit. med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Nils Henrik Heen

Advokat Finans Norge

Nils Henrik Heen er advokat i Finans Norge. Han har tidligere erfaring fra Forbrukerrådet og dommerfullmektig ved Ringerike tingrett. 

Idar Kreutzer. Foto.

Idar Kreutzer

Adm. direktør Finans Norge

Idar Kreutzer er adm. direktør i Finans Norge. Han var konsernsjef i Storebrand fra 2000 til 2012. Kreutzer er styreleder i Posten Norge, Flyktninghjelpen og Aschehoug Forlag.  I juni 2015 ble han utnevnt i regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, og han er medlem av klima- og miljøministerens klimaråd. I 2013 ble han valgt som medlem i strategirådet for Statens pensjonsfond utland. Fra 2001 til 2012 var han rådsmedlem i WBCSD, og var Co-Chair for prosjektet Vision 2050. Han er videre styremedlem ved Universitetet i Oslo, og medlem i Norges Handelshøyskoles Advisory Board. Kreutzer er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.

Kontaktperson

Finans Norge arrangementer

Se alle arrangementer