Regulatory update

Gå til hovedinnhold

Regulatory update

Dato
Foredragsholder
Are Jansrud
Sted

Basel 4

Ny standardmetode for kredittrisiko

Nytt gulvkrav (??)

"Vegkart" for IRB

Basel-komiteen og IRB

Ny metode motpartsrisiko

CVA-risiko

Verdipapirisering

Ny medtode for operasjonell risiko

Renterisiko i bankporteføljen

"Step-in"-risiko

Pilar 3

NSFR

BRRD og MREL

Finansmarkedsmeldingen

Stortingsproposisjonene S100 og S101

Ny tilsynspraksis for pilar 2-vurderinger

Pilar 2: ICAAP & SREP

Pilar 2 - kapitalkrav

Finansforetaksforskriften

Soliditet på konsolidert basis

Anerkjennelse av motsyklisk buffer i vertsland

Leverage Ratio

For IRB-bankene

Last ned