Regelverksutvikling

Gå til hovedinnhold

Regelverksutvikling

Dato
Foredragsholder
Are Jansrud
Sted

Rammebetingelser i endring

Regulatorisk utvikling

Internasjonalt

Basel 4

Kapitaldekning

Regulatorisk risiko: Basel 4

Ny standarmetode for kredittrisiko

Motpartens risikovekt

Spesialforetak

Basel 4: Konsekvenser - foretakseksponeringer

Basel 4: - IRB-metoder

Nytt gulvkrav

"Vegkart" for IRB

Basel-komiteen og IRB

"Basel 4" - andre temaer

Ny metode motpartsrisiko

Ny medode for markedsrisiko

CVA-risiko

Verdipapirisering

Ny metode for operasjonell risiko

Renterisiko i bankporteføljen

"Step-in"-risiko

Pilar 3

IFRS9 og ansvarlig kapital

EU harmoniserer misligholdsdefinisjoner

Krisehåndteringsdirektivet

BRRD og MREL

Ny Basel-standard for TLAC-instrumenter

EBA-rapport om uvektet kapitalandel

NSFR

Konglomeratdirektivet

Godtgjørelse til salgspersonale

Nasjonalt

Økt arbeidsgiveravgift

Ikke nedgang i selskapsskatten

"Tilsynsfloken"

Soliditet på konsolidert basis

Basel 1-gulvet og eierandeler i forsikring

Anerkjennelse av motsyklisk buffer i vertsland

Leverage Ratio

Boliglånsforskriften

Pilar 2 og Finanstilsynets siste rundskriv

Pilar 2: ICAAP & SREP

Pilar 2 - kapitalkrav

EBA om "kapitalkravshierarkiet"

ICAAP: Risikouniverset

Konsentrasjonsrisiko: enkeltkunder

Konsentrasjonsrisiko: næringer

Høy utlånsvekst

Negativ porteføljekvalitet BM

Ubenyttet kredittramme med KF 0%

Markedsrisiko

Spreadrisiko

Eierrisiko

Pensjonsforpliktelsesrisiko

Systemrisiko

Stresstesting og kapitalplanleggingsbufferen

ILAAP

Finansieringsbehov

ILAAP - risikoer som ikke dekkes av en høy LCR

Krav til LCR per signifikant valuta

Tematilsyn: stresstesting likviditet

Finansfortaksforskriften & Compliancefunksjonen

Regelverkskravene

Organisatoriske utfordringer

Last ned