Regelverkskrav og regulatorisk utvikling

Gå til hovedinnhold

Regelverkskrav og regulatorisk utvikling

Dato
Foredragsholder
Are Jansrud
Sted

Rammebetingelser i endring

De tre pilarene i fremtidens bankregulering

De regulatoriske "forsvarsverkene"

Norske "forsvarsverk" er ekstra tykke

Basel 4

Kapitaldekning

Kapitaldekning: Beregningsgrunnlaget i dag

Kapitaldekning: Beregningsgrunnlaget

Regulatorisk risiko: "Basel 4"

Basel-komiteen har utsatt endelig beslutning

Statusrapport Basel-komiteen

Ny standardmetode for kredittrisiko

"Basel 4": Konsekvenser - foretakseksponeringer

Nytt gulvkrav

CRD V & CRR II

Forholdsmessighet

SMB-rabatten

Infrastrukturinvesteringer

Kommisjonens utkast til endringer i CRD om pilar 2

Pilar 2 og MDA: "stacking order"

IFRS16: Regulatoriske konsekvenser

Tapsavsetninger: IFRS9 og ansvarlig kapital

Krisehånderingsdirektivet

BRRD og MREL

BRRD 2

EU: foreslått modell (BRRD 2)

EU: eksisterende og foreslått modell (BRRD 2)

Hvorfor vil/kan MREL være lavere enn 2*(P1+P2a)?

Norge

Banker som skal krisehåndteres

Øvrige banker

MREL og "godkjent gjeld"

Skjerpelse av kapitalkrav

Motsyklisk kapitalbuffer

SMB-rabatten

Uvektet kapitalhandel

Konsolidering: samarbeidende gruppe

OMF-foretakenes rammevilkår

Last ned