Hovedtrekk i regelverksutviklingen

Gå til hovedinnhold

Hovedtrekk i regelverksutviklingen

Dato
Foredragsholder
Are Jansrud
Sted

Rammebetingelser er (alltid) i endring

Kapitalkravsområdet

Basel 4

Kapitaldekning: Basel 3 og Basel 4

Beregningsgrunnlaget i dag

Beregningsgrunnlaget i fremtiden

Basel 4: sentrale gjenstående elementer

CVA-risiko

Basel-komiteen med høring om forenklet markedsrisikometode

Basel-guideline for "step in"-risiko

Sentrale elementer i CRD V / CRR II

Standardmetode for motpartsrisiko (SA-CCR)

Markedsrisiko

Eksponering på sentrale motparter

SMB-rabatten

Infrastruktureksponering

Kommisjonens utkast til endringer i CRD om pilar 2

MDA: Maximum Distributable Amount

EBA-høring: Renterisiko i bankporteføljen (IRRBB)

EBA-høring: Institusjonenes stresstesting

EBA-høring: SREP og tilsynsmyndighetenes stresstesting

Uvektet kapitalhandel: eksponeringsmålet og kapitaldefinisjon

Motsyklisk kapitalbuffer

Overgangsregler for IFRS9-implementeringen

Likviditet og funding

Basel-kommitéen med endring i NSFR

EU-iniativ innenfor funding

EBA-rapport om covered bonds

ECON og covered bonds

OMF-foretakenes rammevilkår: Finanstilsynets vurderinger

"Tier 3"

Verdipapirisering: nye EU-regler

Governance - intern styring & kontroll

EBA og ESMA guideline: Egnethet for styre og ledelse

EBA Guideline: Internal governance

Operasjonell risiko / Compliancefunksjonen

Krisehåndtering

De tre pilarene i fremtidens bankregulering

Krisehåndteringsdirektivet

Norsk status

Prop. 159 L Lov om Bankenes sikringsfond og lov om endringer i finansforetaksloven mv. 8innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker)

Krisehåndteringsfondet

Krisefondsavgift: risikojusteringsmodellen

Kreditorhierarkiet under BRRD

Prinsipper: BRRD og MREL

EU: foreslått modell (BRRD 2)

EU: eksisterende og foreslått modell (BRRD 2)

Hvorfor vil / kan MREL være lavere enn 2 * (P1+P2) ?

Oppsummering

EBA's arbeidsprogram for 2018

Utfordringer og endringer i mange dimensjoner

Regulatorisk utvikling - mange aspekter

Last ned