Jobbskaperbarometeret: Grafer og tall

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Jobbskaperbarometeret: Grafer og tall

Her er alle grafene samlet for de spesielt interesserte. Bak grafene finner du også mange av bakgrunnstallene som du kan hente ut.

Jobbskapertallet

Med utgangspunkt i regjeringens Perspektivmelding fra 2017 er det estimert et behov for om lag 3,7 millioner sysselsatte personer i Norge i 2060. Det innebærer om lag 25.000 flere sysselsatte i Norge hvert eneste år frem til 2060. Den gule linjen viser hvilken utvikling i antall sysselsatte vi må ha for å nå målsettingen. Den blå viser faktisk utvikling i antall sysselsatte i Norge fra 2. kvartal 2017 til 3. kvartal 2020 sammenlignet med målsettingen for utviklingen i antall sysselsatte. Veksten fra 2017 til 2019 oversteg målsettingen, Korona-krisen har imidlertid medført fall i antall sysselsatte i 2020. Vi ligger nå samlet sett betydelig under målsettingen.

Grafen viser vekst i antall sysselsatte siste 12 mnd i privat sektor. Veksten har vært betydelig i de siste årene, men har falt betydelig i 2020 som følge av korona-krisen. 
Kilde: SSB (tabell 09175, sysselsatte personer, sesongjustert)

Grafen viser vekst i antall jobber siste 12 mnd. i privat sektor. Fallet i antall jobber har vært størst i Oslo, Viken, Vestland og Innlandet.

Grafen viser netto endring av antall arbeidsforhold siste 12 måneder for ulike sektorer. Koronasituasjonen har særlig rammet sektorene overnatting og servering, forretningsmessig tjenesteyting og varehandel hvor etterspørselen har falt raskt.

Grafen viser prosentvis vekst siste 12 måneder i antall arbeidsforhold pr sektor. Overnattings- og serveringsvirksomhet samt forretningsmessig tjenesteyting, herunder salg av reiser og arrangementer, har i særlig grad opplevd stort prosentvis fall i 2020 som følge av koronakrisen. 

Grafen viser brutto endring i antall arbeidsforhold siste 12 måneder pr 3. kvartal 2020. I 2020 har det vært betydelig høyere avgang enn tilgang i sektorene Overnatting og servering samt forretningsmessig tjenesteyting. Men det observeres også virksomheter som ansetter flere personer i alle sektorer.

For å nå langsiktige mål for antall sysselsatte i Norge vil det være avgjørende at andel sysselsatte i prosent av befolkningen opprettholdes. Pr 3 kvartal 2020 ligger andel sysselsatte 0,7 prosentpoeng lavere enn snitt siste fem år. Sysselsettingen har falt mindre enn fall i antall jobber, antagelig som følge av at det har blitt færre deltidsstillinger i koronakrisen.

Om Jobbskapertallet

Det må skapes netto en million flere arbeidsplasser i Norge frem til 2060 for at vi skal kunne opprettholde velferdsnivået. Det betyr 25 000 flere arbeidsplasser hvert eneste år.

Jobbskapertallet er en kvartalsrapport som måler hvordan Norge ligger an med jobbskapingen sett opp mot denne målsettingen.

Jobbskapertallet viser også jobbskapingen fordelt på regioner og på sektorer, og fordelingen mellom jobbskaping i privat sektor og offentlig sektor.

Hvorfor en million nye jobber?

Regjeringens perspektivmelding fra 2017 slår fast at vi må skape flere arbeidsplasser i Norge. Fordi vi blir flere i Norge, må vi skape flere jobber for å opprettholde sysselsettingen, og fordi vi blir flere eldre, må vi skape flere jobber for å opprettholde velferdsnivået.

Dette behovet er beregnet til å tilsvare 25 000 nye arbeidsplasser hvert eneste år frem til 2060. Det tilsvarer over en million flere arbeidsplasser. Det betyr at vi må gå fra ca. 2,7 millioner arbeidsplasser som vi har i dag, til rundt 3,8 millioner arbeidsplasser.

Kilder

Jobbskapertallet er utarbeidet av Finans Norge i samarbeid med det NTNU-baserte konsulentselskapet Junior Consulting. Statistikkgrunnlaget hentes fra SSBs sysselsettings- og arbeidsmarkedsstatistikker.

Definisjoner

Antall arbeidsforhold/arbeidsplasser Arbeidsforhold brukes synonymt med jobb som kompenseres i form av lønn eller næringsinntekt for personlige næringsdrivende. Betegnelsen omfatter både hovedarbeidsforhold og biarbeidsforhold. En person kan ha flere arbeidsforhold i ulike virksomheter. Sysselsatte (register-basert) Personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én tim...