Positiv økonomisk fremtidstro preger nordmenn i starten av nytt tiår

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Positiv økonomisk fremtidstro preger nordmenn i starten av nytt tiår

Norske husholdninger har fortsatt tro på egen økonomi i starten på det nye året og det er nå et flertall som også er positive til landets økonomi fremover. Det viser Forventningsbarometeret for 1. kvartal 2020. Flere enn ved forrige måling mener at tiden er inne for større innkjøp, mens ønsket om å spare og nedbetale lån viser en markant nedgang. Justert for sesongvariasjoner er hovedindikatoren tilnærmet uendret sammenlignet med 4.kvartal 2019.

Illustrasjonsbilde av folk i en fotgjengerovergang

 

1.kvartal 2020

4. kvartal 2019

Hovedindikator

15,2

10,4

Hovedindikator (sesongjustert)

14,5

14,8

– Risiko knyttet til internasjonal uro og handelskonflikter har avtatt, og at dette kan ha smittet over på norske husholdninger, som nå har et mer positivt syn på norsk økonomi fremover, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Spenninger knyttet til Brexit og den eskalerende handelskonflikten mellom USA og Kina har over lengre tid preget nyhetsbildet. Etter at valget sikret flertall for Brexit i det britiske parlamentet i desember, og første fase av en handelsavtale ble inngått mellom USA og Kina i januar, så har det internasjonale risikobildet blitt bedret.

Bedret syn på norsk økonomi

Norges Bank hevet renten for fjerde gang på 12 måneder i september i fjor, og signaliserte at renten ville forbli tilnærmet uendret på 1,5 prosent i prognoseperioden frem til 2022. Ifølge sentralbankens analyser nærmer norsk økonomi seg toppen av konjunktursykelen, med et ventet fall i petroleumsinvesteringene. Norges Bank venter at arbeidsmarkedet fortsatt vil være stramt fremover, med registrert ledighet på rundt 2,3 prosent og lønnsvekst i overkant av 3 prosent.

I denne målingen er for første gang respondentene bedt om å begrunne sitt positive eller negative syn på fremtidig økonomi. Flertallet som sier de tror egen økonomi blir bedre fremover, begrunner dette med forventning om et godt arbeidsmarked og reallønnsvekst.

– Dette er signaler fra husholdningene som kan forklare et oppsving i større anskaffelser og noe lavere forventninger om sparing og nedbetaling av lån fremover. I tillegg tror vi også at det kan henge sammen med forventninger om uendret styringsrente i tiden fremover, sier Idar Kreutzer som understreker at selv om spareviljen er lavere enn i forrige kvartal ligger den fortsatt på et høyt nivå.

I tillegg kan et kraftig fall i strømprisene over det siste året ha påvirket husholdningenes kjøpekraft, og den økonomiske fremtidstroen. 

Forventningsbarometeret er et kvartalsvis samarbeid mellom Finans Norge og Kantar TNS. Barometeret måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi og består av fem enkeltindikatorer som slås sammen til en hovedindikator.

Høyere økonomiske forventninger blant rødgrønne velgerne

Den endrede politiske situasjonen i Norge etter at Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringssamarbeidet i januar, kan ha påvirket de økonomiske forventningene blant velgerne på rødgrønn side.

Forventningsbarometeret for 1.kvartal viser at velgere på borgerlig side fortsatt har et mer positivt forventningsbilde en de rødgrønne, men forskjellen mellom de to politiske blokkene er i ferd med å bli redusert.

Sørvest-Norge troner øverst på Forventningsbarometeret

Brutt ned på regionalt nivå er det Sørvest-Norge som skårer høyest på barometeret. Denne regionen dro indeksen mest ned i løpet av oljeprisfallet, men bidrar nå med høyest andel positive, drevet av kraftig økning i petroleumsinvesteringene og bedring i arbeidsmarkedet. 

Det er også tydelige forskjeller på alder og kjønn ifølge den kvartalsvise undersøkelsen. De yngre aldersgruppene er betydelig mer positive, dette gjelder særlig blant menn på tvers av aldersgrupper.

 

1.kvartal 2019

2.kvartal 2019

3.kvartal 2019

4.kvartal 2019

1.kvartal
2020

Hovedindikator
(justert for sesong- og tilfeldige variasjoner)

13,3

14,1

15,1

14,8

14,5

Landets økonomi siste år

7,1

16,2

18,4

6,5

10,6

Landets økonomi neste år

0,3

1,0

2,8

-3,2

0,8

Større anskaffelser

14,1

12,5

24,4

3,5

16,8

Egen økonomi siste år

18,1

19,5

24,8

20,5

23,7

Egen økonomi neste år

19,9

23,3

22,1

24,6

24,0

EU, sesongjustert

-6,9

-6,9

-6,4

-7,4

-8,1

Tabell over partitilhørighet 1.kvartal Forventningsbarometeret 2020

Bakgrunn og formål med undersøkelsen

Psykologi er viktig for å forutsi husholdningenes økonomiske atferd. Ideen bak Forventningsbarometeret er at framtidig etterspørsel er et resultat av folks tiltro til egen husholdnings og landets økonomiske utsikter.

Fakta om og spørsmålene som stilles

Metode: Telefonomnibus Utvalg: Landsrepresentativt utvalg på 1000 personer 15 år og eldre. Eventuelle utvalgsskjevheter mht. kjønn, alder, og geografi korrigeres med utvalgsvekt. Periode: Fire årlige kvartalsmålinger....