Markert fall i troen på landets økonomi – husholdningene vil spare mer

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Markert fall i troen på landets økonomi – husholdningene vil spare mer

Husholdningenes tro på landets økonomi har falt markert de siste to kvartalene, viser Forventningsbarometeret for 4. kvartal 2011. Selv om troen på egen økonomi holder seg oppe, planlegger nordmenn en kraftig økning i sparingen. – Dette viser at nordmenn flest skjønner at den økonomiske krisen vi opplever internasjonalt også kan smitte over på norsk og egen økonomi, sier Arne Hyttnes, administrerende direktør i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Troen på landets økonomi neste år er nå på sitt nest laveste nivå i løpet av de siste 15 årene. Bare høsten 2008, da finanskrisen for alvor brøt ut, var den lavere.

Statsgjeldkrise og usikkerhet om eurosamarbeidet er øverst på agendaen, både blant politikere, økonomer og medier. - Det er en genuin frykt for at de internasjonale problemene også vil smitte over på norsk økonomi, ikke minst eksportindustrien, påpeker Hyttnes, som også viser til at finansnæringen berøres:

- Selv om norske finansinstitusjoner er solide og lønnsomme, merker også de at det er mer krevende å låne penger i de internasjonale pengemarkedene som følge av uro og usikkerhet internasjonalt. Samtidig innføres det strengere krav til egenkapital og likviditet i banksektoren. I sum kan dette føre til at lånetilbudet reduseres, noe som igjen kan ramme næringslivet, sier Hyttnes.

Økt interesse for sparing

Forventningsbarometeret viser også at interessen for sparing er økende. På spørsmål om hva folk vil gjøre dersom privatøkonomien blir bedre, svarer over 30 prosent at de vil spare, enten i form av å nedbetale lån eller via tradisjonell finansiell sparing. Dette representerer en markant økning fra forrige kvartal.

- Dette er en fornuftig strategi, påpeker Hyttnes, som legger til at det skal en god porsjon selvdisiplin til for ikke å la seg rive med når privatøkonomien blir bedre og boligprisene fortsetter å stige.

 - Reallønnsvekst, lave renter og fallende strømpriser gir folk muligheten til å spare mer. Det er et godt tegn at så mange svarer at de vil spare mer eller nedbetale gjeld dersom de får bedre økonomi, sier Arne Hyttens.

Bankinnskuddene øker

Den økte spareviljen finner vi også i ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Spareraten, sparingens andel av disponibel inntekt, lå i tredje kvartal i øvre sjikt av det SSB har registrert de siste ti årene. I bankstatistikken finner vi også tydelige spor etter økt sparing. I perioden september 2010 til samme måned året etter, økte lønnstakere og pensjonister sine bankinnskudd med 50 milliarder kroner til ca 750 milliarder kroner.

- Bankene konkurrerer hardt om innskuddskundene. Dette, kombinert med økt sparevilje, gjør at vi forventer en fortsatt økning i bankinnskuddene. Selv om innskuddsrentene nominelt sett er lave, er også inflasjonen lav. Ved å utnytte de beste banktilbudene, vil de fleste kundene oppnå en positiv realavkastning, påpeker Hyttnes.

Om Forventningsbarometeret

Forventningsbarometeret er en landsrepresentativ og kvartalsvis spørreundersøkelse blant husholdningene om egen og landets økonomi, gjennomført av TNS Gallup for FNO. Siste undersøkelse ble foretatt i perioden 17. til 24. november

Forventningsbarometeret 2010/2011

4.kv.
2010
1.kv.
2011
2.kv.
2011
3.kv.
2011
4.kv.
2011
Forventningsbarometeret
(justert for sesong- og tilfeldige variasjoner)
28,59 30,0 26,8 18,6 9,7
Landets økonomi
siste år
36,0 45,1 45,9 28,9 9,3
Landets økonomi
neste år
21,8 30,2 18,1 8,1 -30,5
Større anskaffelser 21,3 27,5 29,0 22,8 4,7
Egen økonomi siste år 23,0 22,3 16,6 25,0 23,1
Egen økonomi neste år 27,5 27,5 22,0 25,1 24,4