Ny forsikringsformidlingslov fra 1. januar 2022

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny forsikringsformidlingslov fra 1. januar 2022

Stortinget vedtok de siste endringene 22.12.21 og allerede over nyttår ikrafttrer loven og forskriftene. Merk endringene om aksessorisk forsikringsagent. Finanstilsynet har opplyst at de tar sikte på å komme med ytterligere informasjon knyttet til den faktiske innfasingen av overgangsregler på nyåret.

Stortinget behandlet forslaget til ny forsikringsformidlingslov første gang 14.12.21 og andre gang 17.12.21, se Prop. 233 LS (2020-2021) og Innst. 53 L (2021-2022). I ekstraordinært Kongen i Statsråd 22.12.21 ble loven sanksjonert og det ble vedtatt forskrifter til loven (forskrift 22.12.21 (forsikringsformidlingsforskriften). Ikrafttredelse av loven og forskriften er allerede 01.01.22.

Ny forsikringsformidlingslov erstatter tidligere lov av 2005. Loven og forskriften gjennomfører de offentligrettslige delene av forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD) i norsk rett. Loven innebærer bl.a. at forsikringsagenter skal registreres i et register hos Finanstilsynet.

Hittil har slik registrering skjedd i interne registre hos forsikringsforetakene. Videre innføres det noe strengere egnethetskrav for forsikringsagenter og krav om 15 timers årlig etterutdanning (gjelder ikke aksessoriske forsikringsagenter).

Endring om aksessoriske forsikringsagenter

Skillet mellom hvem som kan være aksessorisk forsikringsagent og hvem som må registreres som forsikringsagent er også justert. Banker, kredittforetak og verdipapirforetak vil ikke lenger kunne formidle forsikringer som aksessoriske forsikringsagenter.

Kommer mer informasjon om overgangsregler

Det er fastsatt egne overgangsregler i forskriften. Finanstilsynet har opplyst at de tar sikte på å komme med ytterligere informasjon knyttet til den faktiske innfasingen av de nye reglene på nyåret.