Pridemarkeringen er en nødvendig påminnelse

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Pridemarkeringen er en nødvendig påminnelse

Prideflagg med påskrift  Arbeidsliv for alle.Illustrasjon
Foto: daboost/AdobeStock/Finans Norge

Nå foregår det Pride-markeringer rundt om i landet, og hvert år kommer disse markeringene som en nødvendig påminnelse om at fine ord om mangfold og inkludering ikke bare skal være en del av festtalene, men også vises i handling.

– Som mange andre bedrifter og organisasjoner heiser også Finans Norge Pride-flagget nå i juni, men for oss er dette også en tid for å tenke igjennom hva som skal til for at vi skal få enda mer mangfold, både hos oss og hos våre medlemsbedrifter, sier Therese Høyer Grimstad, advokat i Finans Norges arbeidslivsavdeling. Hun er ansvarlig for å følge opp likestillings- og mangfoldsarbeidet i næringen.

Som arbeidsgiverorganisasjon arbeider Finans Norge for å fremme likestilling og mangfold i næringen. Likestillings- og diskrimineringsloven krever at alle virksomheter jobber aktivt, målrettet og planmessig innenfor likestillings- og mangfoldsområdet. Det innebærer både å hindre diskriminering og fremme likestilling.

– Pridebevegelsen har vokst frem fordi det i mange land ikke er mulig å leve ut sin legning. Vårt inntrykk er at våre medlemsbedrifter har et bevisst forhold til dette, og at få opplever å bli diskriminert. Det jobbes godt ute i næringen, men vi må erkjenne at vi fortsatt har en vei å gå, både for oss og våre medlemsbedrifter, for å få en kultur som naturlig inkluderer alle typer mennesker, sier Høyer Grimstad.

Mangfoldsarbeidet er imidlertid ikke bare viktig i et diskrimineringsperspektiv. Undersøkelser viser at bedrifter som lykkes med mangfold får en bedre bunnlinje og et bedre arbeidsmiljø. Det er dermed all grunn til å sette mangfold på dagsorden og gjøre det til en del av selskapets strategi. Pride-markeringen kan være en god anledning å ta en status på den faktiske situasjonen i organisasjonen.

Sjekkliste for mangfoldsarbeide

  1. Har min bedrift satt tydelige mål på mangfold og er det et dedikert medlem i lederteamet som har ansvar for å følge opp måloppnåelsen?

  2. Følges disse målene opp i alle rekrutteringsprosesser og ved interne opprykk?

  3. Utviser min bedrift en tilstrekkelig fleksibilitet for å ivareta ulike behov?

  4. Har min bedrift en kultur der mangfold og ulike perspektiver aktivt blir brukt for å få bedre løsninger og resultater?

  5. Måles øverste leder årlig på fremgang mot målene på mangfold?

Lykke til i fortsettelsen av det viktige mangfoldsarbeidet!

LHBTI - lesbiske, homofile, bifile, trans- og interkjønnspersoner

L - En lesbisk kvinne tiltrekkes av eller forelsker seg i personer av samme kjønn, altså andre kvinner.

H -En homofil mann eller kvinne tiltrekkes av eller forelsker seg i personer av samme kjønn

B - En bifil person tiltrekkes av eller forelsker seg i mennesker uavhengig av hvilket kjønn den andre har.

T - Transperson er et paraplybegrep for personer som har et utseende eller identitet som uttrykker et annet kjønnenn det som ble registrert for dem ved fødsel.

I - Interkjønn er et paraplybegrep som viser til kroppslig mangfold blant personer født med atypiske kjønnskarakteristika. Karakteristikaene utgjør en sammensetning av kromosomer, hormoner, kjønnskjertler og/eller genitalier som bryter med en binær forståelse av kvinnelige og mannlige kropper.

Kilde: LHBTI-ordboka til bufdir

Therese Høyer Grimstad

Therese Høyer Grimstad

Advokat/fagsjef individuell arbeidsrett

995 01 834 Therese.Hoyer.Grimstad@finansnorge.no

Verktøykasse for mangfold og likestilling

fargerike.folk.folkemengde.mangfold.

Finans Norge anbefaler følgende tiltak for å oppnå økt mangfold, likestilling og likelønn. Her vektlegges blant annet eierskap hos toppledelsen, fastsettelse av konkrete mål og tiltak, måling av status og bevisstgjøring.

Kvinner i Finans vil forplikte

Mann som holder vekt.Foto.
Foto: Andranik123/AdobeStock

Finansnæringen har gått sammen om et charter der virksomhetene som signerer forplikter seg til fire prinsipper for å øke kvinneandelen i ledende stillinger og spesialistfunksjoner. Trenger vi dette nå? – Ja, sier Finans...