06

Gå til hovedinnhold

06

Omsorgsarbeidere og fiskere skader seg mest

Det er pleie- og omsorgsarbeidere og fiskere som oftest skader seg på jobben, viser Finans Norges yrkesskaderapport over forsikringsmeldte skader.

Sykepleier med tungt løft og fisker med garn. Colage.Foto.
Foto: Sorin og Robert Kneschke/Adobe Stock.

Finansdepartementet må sikre like konkurransevilkår

Med et rundskriv som bryter med Norges EØS-forpliktelser, påfører Finanstilsynet norsk næringsliv på vei ut av koronakrisen svekket tilgang til lån og store renteøkninger. Les felleskronikken til lederne i Finans Norge, NHO og Rederiforbundet i E24.

Betalingsformidling er en global arena

Vipps, Mobilepay og Pivio slår seg sammen til en nordisk betalingsformidlingsaktør med 11 millioner brukere. Betalingsformidling blir i stadig større grad en global konkurransearena.

Ny kommentarutgave til Sentralavtalen

En revidert og digitalisert kommentarutgave til Sentralavtalen er nå klar. – Vi har fått en mer presis, kortfattet og brukervennlig kommentarutgave, som vi håper og tror at arbeidsgivermedlemmene blir fornøyde med, sier advokat Katarina Lægreid Buzatu. 

Bilde av hovedavtale og sentralavtale
Nå kan du klikke deg inn på en revidert og digitalisert kommentarutgave av sentralavtalen. Foto: Finans Norge

Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven ikke nødvendige

Den 23. juni kom Fougner-utvalgets rapport NOU 2021:9 om tilknytningsformer i arbeidslivet. Forslagene om endringer i arbeidsmiljøloven kan begrense handlingsrommet til arbeidsgiverne i finans, og Finans Norge mener de ikke er nødvendige.

Tre personer snakker i telefonen. Foto.
Foto: Opolja/AdobeStock

Engasjerte studenter møtte næringslivet

Flere hundre studenter deltok på næringslivets studentdag mandag 28. juni. Studentene fulgte et spennende program med presentasjoner og panelsamtaler om viktige og relevante temaer innenfor utvikling og omstilling av norsk næringsliv, arbeidsliv og ledelse,...

Kan arbeidsgiver kartlegge hvem som er vaksinert eller smittet?

Smittetrykket er stadig lavere og antallet vaksinerte stiger. Det er mange av våre medlemsbedrifter som planlegger for at ansatte kan komme tilbake til arbeidsplassen etter sommerferien. Det er likevel forventet at smitteverntiltak fortsatt vil gjelde en...

To som hilser på hverandre på kontoret.Foto.
Foto: Halfpoint/AdobeStock

Etterlyser grønne eksportgrep fra staten

Finans Norge, NHO og Rederiforbundet ber staten om hjelp for å få fart på den grønne omstillingen og kommer med fire punkter for grønn eksportfremme. Les hele intervjuet med Finans Norge-sjef Idar Kreutzer, NHO-sjef Ole Erik Almlid og Rederiforbundet-sjef Harald Solberg i E24.

Verdens første autoriserte robotrådgiver er norsk

Sbanken sin «Sparerobot» ble 21. juni formelt sett en godkjent autorisert robotrådgiver. Med det har norsk finansnæring satt seg på kartet som første land i verden med autorisert finansiell robotrådgivning. Les hele saken hos FinAut.

Nytt nummer av Finansrett

Les våre 88 saker om rettslige rammebetingelser for finansnæringen, deriblant om Norges Banks rapport om digitale sentralbankpenger, endringer i hvitvaskingsforskriften, tolkningsuttalelse om risikovekting av utlån til eiendomsutvikling fra Finansdepartemen...

Bøker ved vannet i en solnedgang. Foto.
Foto: Photocreo Bednarek / Adobe Stock

Næringslivet rammes av bankkrav i strid med EU-regelverket

Finans Norge, NHO, Norges Rederiforbund har i et felles brev til Finansdepartementet løftet frem hvordan norsk næringsliv rammes av bankkrav i strid med EU-regelverket.

Erik Johansen, direktør for Bank og kapitalmarked i Finans Norge. Foto.
Finanstilsynets nye skjerpelse rammer norsk næringsliv bredt, derfor går vi sammen med NHO og Rederiforbundet om et felles initiativ, sier Erik Johansen, direktør for Bank og kapitalmarked i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg.

Pensjon fra første krone

Regjeringen la 18. juni 2021 frem forslag til lovendringer om pensjon fra første krone i private tjenestepensjonsordninger. Forslaget vil kunne innebære økt tjenestepensjon for mange arbeidstakere i privat sektor, og vil kunne påvirke pensjonskostnadene for...

Pensjonistpar som smiler. Foto.
Finans Norge: Viktig at regelverksendringer gjennomføres på en måte som er administrativt håndterbar for pensjonsleverandørene. Foto: pikselstock / Adobe Stock

8 av 10 klarer en uventet ekstra utgift på 20.000 kroner

De fleste husholdningene har klart seg godt økonomisk gjennom pandemien, og flertallet har en robust økonomi, ifølge Finans Norges forbrukerundersøkelse som nylig er gjennomført. 86 prosent har enten ingen eller ikke store problemer med en uventet ekstra...

Sparegris.Foto.
Illustrasjonsfoto: Fotofabrika/AdobeStock

Ta grep før økonomien blir katastrofe

Finansnæringen og NAV har innledet et samarbeid for å gjøre veien kortere for de som sliter økonomisk. Hjelpemidlene er mange, men det betinger at man tar tak i problemene tidsnok. Det er bedre og billigere å forebygge økonomiske problemer enn å reparere. D...

Hans Christian Holte i NAV og Idar Kretuzer i Finans Norge.Foto.
Hans Christian Holte og Idar Kreutzer oppfordrer de som får økonomiske utfordringer å søker råd i tide. Foto:NAV og Killian Munch/Finans Norge

Får 4,5 millioner til helt nytt digitalt studietilbud

Finans Norge, Finansforbundet, SpareBank 1 Østlandet og NTNU i et unikt prosjekt for å heve den digitale kompetanse for ansatte i finansnæringen. – Vi ønsker å bidra med et tilbud som kan løfte mange, sier arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i Finans Norge til finansfokus.no.

Færre tyverier under pandemien

Helt siden pandemien traff Norge i mars i fjor har kriminalitetsbildet vært i endring. Det er stadig færre forsikringsmeldte tyverier og innbrudd, viser tall fra Finans Norge. 

Tyv som bryter seg inn. Foto.
Mener det vil bli økning i tyverier når færre grensekontroller og hjemmekontor. Foto: sdecoret / Adobe Stock.

Skuffende forslag om garanterte produkter

Regjeringen fremmet fredag forslag til endringer i reglene for garanterte produkter. Dagens regelverk for garanterte pensjonsprodukter er svært utfordrende både for kundene og for pensjonsleverandørene. Dessverre har ikke regjeringen fremmet lovforslag som kan gi fripolisekundene eller kunder av kommunale pensjonsordninger bedre forvaltning av deres garanterte pensjonsavtale...

Lånegarantiordningen forlenges ut oktober

Finansdepartementet har besluttet å forlenge varigheten på garantiordningen for lån til bedrifter ut oktober 2021. Forlengelsen er godkjent av EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Pridemarkeringen er en nødvendig påminnelse

Nå foregår det Pride-markeringer rundt om i landet, og hvert år kommer disse markeringene som en nødvendig påminnelse om at fine ord om mangfold og inkludering ikke bare skal være en del av festtalene, men også vises i handling.

Prideflagg med påskrift  Arbeidsliv for alle.Illustrasjon
Foto: daboost/AdobeStock/Finans Norge

Kvinner i Finans vil forplikte

Finansnæringen har gått sammen om et charter der virksomhetene som signerer forplikter seg til fire prinsipper for å øke kvinneandelen i ledende stillinger og spesialistfunksjoner. Trenger vi dette nå? – Ja, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal...

Mann som holder vekt.Foto.
Foto: Andranik123/AdobeStock

Vil kutte i lønnen til finansledere som ikke utjevner kjønnsbalansen

Finansaktører står samlet bak et nytt initiativ som vil trekke ledere i lønn dersom de ikke etterlever likestillingsmål. Det skriver Dagens Næringsliv i dn.no 17. juni og i papiravisen 18. juni. De omtaler finansbransjens initiativ Kvinner i Finans Charter. Les saken i dn.no (for abonnenter) eller les mer om Charteret i bloggen til arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr.

Høyere motsyklisk kapitalbuffer for banker

Finansdepartementet har besluttet at bufferkravet skal økes til 1,5 prosent med virkning fra 30. juni 2022, i tråd med råd fra Norges Bank. Norges Bank har samtidig besluttet å holde styringsrenten uendret på null prosent, og signaliserer renteheving i september.

Uten banken stopper Norge

I Finans Norges brosjyre "Uten banken stopper Norge" kan du lese mer om hvordan bankene utgjør en viktig bærebjelke i norsk økonomi. Du vil også bli bedre kjent med hvordan flere startet bedrift eller fikk hjelp til å komme gjennom pandemien.

Fem næringslivsledere. Foto.
Fikk hjelp fra banken under pandemien. Foto: Faksimile fra brosjyren.

Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2020

I 2020 ble det innbetalt i overkant av 104 milliarder til livsforsikrings- og pensjonsprodukter og vi ser en økning på flere områder, skriver Randi Mørk, fagsjef i Finans Norge Forsikringsdrift.

To kvinner ser på en rapport. Foto.
Få innblikk i markedsutviklingen i 2020 for alle livprodukter samlet. Foto: zinkevych / Adobe Stock