04

Gå til hovedinnhold

04

Ny erfaringsdatabase for brannutredning og -etterforskning

Sammen med Kripos har Brannvernforeningen bygget opp databasen Knitre som skal gi bedre utredning og etterforsking av branner. Forsikringsselskapene vil også kunne dra nytte av verktøyet.

Knitre logo. Illustrasjon.
Bilde: Brannvernforeningen

Ingen slutt for lokale sparebanker

Sparebanknæring viser omsorg for bedrifter, husholdninger og lokalsamfunn som er hardt rammet av smitteverntiltakene. Det styrker deres konkurransekraft etter koronaen. Det skriver direktør i Sparebankforeningen, Iman Winkelman, på sin blogg.

Norges Bank publiserer avkastningsindeks og gjennomsnitt for Nowa

Norges Bank har begynt å publisere avkastningsindeks og gjennomsnitt for Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average). Nowa er renten på usikrede overnattenlån i norske kroner mellom banker som er aktive i det norske overnattenmarkedet. Formålet med å tilby slike standardiserte beregninger er å fremme bruken av Nowa som referanserente i finansielle produkter.

Nå skal pensjonsleverandør oppgis i a-meldingen

Fra 2021 skal arbeidsgivere i privat sektor med tjenestepensjonsavtale (OTP) oppgi opplysninger i a-meldingen om hvilken pensjonsleverandør man har inngått avtale med. Les mer om hva dette betyr for arbeidsgiver, leverandører av lønns- og personalsystemer o...

Hjemmekontor har kommet for å bli

Det var konklusjonen da Finans Norges arbeidslivsavdeling la frem medlemsundersøkelsen «Fremtidens arbeidsliv i finans», på et digitalt medlemsmøte tirsdag 27. april. To av tre medlemsbedrifter planlegger å gi sine ansatte mulig for hjemmekontor etter...

Mann foran pc-skjerm. Foto
Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Flertallet av arbeidstakerne på trinnløst system

Over halvparten av arbeidstakerne i finans jobber nå i virksomheter med trinnløse lønnssystem. Dette betyr at lønnssystemene i finans blir stadig mer fleksible og i tråd med resten av privat sektor.

Pengestabel - illustrasjonsfoto
Pixabay.com

Finans Norge om finansmarkedsmeldingen 2021

Årets finansmarkedsmelding gir en bred anerkjennelse av finansnæringens rolle. Les mer om innholdet i meldingen, og Finans Norges kommentarer.

Idar Kreutzer. Foto.
Idar Kreutzer er administrerende direktør i Finans Norge. Foto: Kilian Munch

1. mai 2021 - En viktig dato for egen pensjonskonto!

Egen pensjonskonto ble innført i 2021 og om lag 1,5 millioner arbeidstakere har nå fått mulighet til å samle både nåværende og tidligere pensjonsopptjening på ett sted – på en egen pensjonskonto.

Foto: Pensjonister holder rundt hverandre på tur

Rask utvikling innenfor bærekraftig finans

Finansmarkedsmeldingen 2021 peker på finansnæringen som helt sentral i arbeidet med grønn finans og bærekraftig omstilling, og gir en omfattende omtale av dette viktige temaet.

Agathe Schjetlein. Foto.
Agathe Schjetlein er direktør for bærekraft i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg.

Savner åpning av A-ordningen for alle

Et viktig forenklings- og effektiviseringsprosjekt på pensjonsområdet er å gi pensjonsleverandører tilgang til opplysninger om inntekts- og arbeidsforhold fra Skatteetaten og NAV. Finans Norge savner et signal om at denne tilgangen ikke bare gis leverandøre...

Stefi Kierulf Prytz. Foto.
Stefi Kierulf Prytz er direktør for Liv og Pensjon i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg.

Foregangsprosjekt innen digitalisering

Samarbeidet mellom myndighetene og finansnæringen om digitalisering fremheves som svært positivt i finansmarkedsmeldingen. Særlig finansnæringens bidrag gjennom prosjektet Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP) til å utvikle digitale løsninger, som kan gi store samfunnsøkonomiske besparelser, trekkes frem som et foregangsprosjekt.

Varsler endringer for garanterte produkter

Finansdepartementet varsler i finansmarkedsmeldingen at de tar sikte på å fremme forslag til endringer i regelverket for garanterte produkter i løpet av våren 2021.

Stefi Kierulf Prytz. Foto.
Stefi Kierulf Prytz er direktør for liv og pensjon i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg.

Utredning om kontantenes rolle

Finans Norge er opptatt av det skal tilbys og håndteres kontanter så lenge samfunnet ønsker det. Bankene leverer kontanthåndteringen i samsvar med kundenes forventninger og behov. Kontanter er i dag tilgjengelig for forbrukere i et omfang som gjennomgående står godt i forhold til etterspørselen.

Kunnskapsbank for skadedata

Årets finansmarkedsmelding trekker frem det gode samarbeidet med forsikringsnæringen i arbeidet med klimatilpasning og forebygging av naturskader, og omtaler særlig forsikringsselskapenes deling av skadedata i Kunnskapsbanken. Nå må Kunnskapsbanken tas i...

Hege Hodnesdal. Foto.
Hege Hodnesdal er direktør for skadeforsikring i Finans Norge. Foto: kolonihaven.no

Gledelig varsel om utvidelse av gjeldsregistrene

Regjeringen varsler at det vil komme flere forbedringer i reglene om gjeldsinformasjon. Gjeldsregistrene kan da bli et enda bedre virkemiddel for både banker og forbrukere. Vi ser også frem til modernisering av gjeldsordningsloven og er glad for at...

Gry Nergård. Foto.
Gry Nergård er forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg.

Glad for støtte i viktig europeisk regelverkssak

Finans Norge er svært glad for at norske myndigheter har engasjert seg i arbeidet med revisjonen av det europeiske solvensregelverk for forsikring. Når næringen og myndighetene jobber sammen, kan vi få til viktige endringer, mener Finans Norge.

Stefi Kierulf Prytz. Foto.
Stefi Kierulf Prytz er direktør for liv og pensjon i Finans Norge . Foto: CF-Wesenberg.

Nye former for penger

Deler av årets finansmarkedsmelding fra regjeringen er viet til omtale av virtuelle valutaer og digitale sentralbankpenger.

Tom Staavi. Foto.
Tom Staavi er informasjonsdirektør i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg.

Sterk økning i autoriserte rådgivere i forsikring

Ved slutten av 2020 kunne vi telle over 5.700 nye autorisasjoner i forsikring. – Det er imponerende at så mange har fullført en autorisasjon i en periode med så stort arbeidspress som koronaåret 2020 var, sier administrerende direktør Siv Seglem i FinAut. Les mer og se statistikk hos FinAut.

Stor interesse for robotautorisasjon

Tre bedrifter har meldt seg inn i Autorisasjonsordningen for robotrådgivere per 20. april 2021: Sbanken, Sparebanken Sør og SpareBank1 SR-Bank. Bankene er i prosess med å vurdere sine digitale rådgivningsløsninger opp mot kravene for autorisasjon. I tillegg har mellom 10 og 20 bedrifter vist interesse for å søke autorisasjon av sine løsninger. Les mer hos FinAut.

Effektivitet må aldri trumfe tillit

Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP) er en rekke prosjekter som effektiviserer Norge ved at private og det offentlige deler data digitalt fremfor analogt. Prosjektene er et samarbeid mellom bl.a. Skatteetaten, Digitaliseringsdirektoratet, NAV, Politi...

Digitale hender håndhilser
Bilde: pickup/Adobe Stock

EUs taksonomikriterier bedre tilpasset det norske boligmarkedet

EU har offentliggjort de første tekniske kriteriene for hva som kan kalles grønt – den såkalte taksonomien for bærekraftige aktiviteter. Den endelige versjonen av kriteriene viser en bedre tilpasning til det norske boligmarkedet, og dermed markedet for grøn...

Foto: Familie ser på solcellepaneler
Foto: anatoliy_gleb / Adobe Stock

Medlemsmøte om fremtidens arbeidsliv

Finans Norge inviterer til medlemsmøte på Teams: «Fremtidens arbeidsliv» 27. april. Alle medlemsbedriftenes HR-kontakter har fått invitasjon, men det er også mulighet for ledere med personalansvar å melde sin interesse for deltakelse. Medlemsmøtet er for...

Illustrasjonsfoto: Skrivebord med en laptop på

Webinar: Panelsamtale om den sosiale dimensjonen i bærekraftig finans

Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv inviterer til lansering av årsrapport og dialogmøte der det holdes en panelsamtale om den sosiale dimensjonen i bærekraftig finans. Administrerende direktør, Idar Kreutzer, deltar i paneldebatten som blant annet diskuterer hvordan finansinstitusjoner integrerer menneskerettigheter og andre sosiale forhold i sine beslutningsprosess...