Revidert bransjeavtale om avkastningsprognoser

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Revidert bransjeavtale om avkastningsprognoser

Finans Norges «Avtale om avkastningsprognoser» standardiserer de forutsetninger pensjonsinnretningene legger til grunn når de gir prognoser for fremtidig avkastning og risiko for produkter med investeringsvalg.

Målsettingen med en slik standardisering er å sikre at konkurransen om disse produktene skjer på likest mulig vilkår mellom aktørene, ved at den enkelte pensjonsinnretning ikke selv skal kunne velge parameterverdier i prognosene for å påvirke den forventede fremtidige avkastningen og risiko som kunden blir forelagt.

Avtalen er utarbeidet av Finans Norge, som også foretar regelmessige vurderinger av behovet for eventuelle endringer i avtalen.

Endrede avkastningssatser

Modellen for oppbygging av avkastningssatser i avtalen er basert på de samme prinsipper som benyttes i fastsettelsen av forventet realavkastning for Statens Pensjonsfond Utland (SPU), der det tas utgangspunkt i en langsiktig realavkastning av en antatt risikofri plassering (korte statssertifikater), med tilhørende påslag for risikopremier for termin, kreditt og aksjer.  

Finans Norge vurderer avkastningssatsene i bransjeavtalen nøye i lys av til enhver tid relevant informasjon, og fremmer årlige vurderinger for Finans Norges bransjestyre liv og pensjon. 

Finans Norge har gjennom 2020 vurdert behovet for å foreta endringer i bransjeavtalens avkastningssatser. I vurderingen er det særlig sett hen til utviklingen i rentenivået etter utbruddet av Covid-19-pandemien, og implikasjoner av et potensielt langvarig lavrenteregime på de gjeldende satsene for forventet langsiktig avkastning. Finans Norge har i sin vurdering hatt utstrakt dialog med eksterne aktører.

Basert på vurderingen som er gjort og dialogen med de eksterne aktørene, vedtok bransjestyret den 11.02.2021 at satsen for kort realrente skal settes ned med 0,25 prosentpoeng, fra 0,5 prosent til 0,25 prosent. Det er ikke funnet grunner til å endre anslagene for løpetidspremie eller kredittpremie. Av dette følger det at satsen for forventet realavkastning pengemarked og obligasjoner tas ned med 0,25 prosentpoeng. For aksjer beholdes den gjeldende satsen for realavkastning uendret på 3,75 prosent, den samme som benyttes av SPU.

Oppsummert gir dette følgende endringer i avkastningssatsene (tall i prosent):

 

Forventet realavkastning

Forventet nominell avkastning

 

Tidligere sats

Ny sats

Tidligere sats

Ny sats

Pengemarked

0,50

0,25

2,50

2,25

Obligasjoner

1,0

0,75

3,0

2,75

Aksjer

3,75

3,75

5,75

5,75

1) Geometrisk beregnet

Endringene får virkning fra 1. mars 2021.

Les avtale om avkastningsprognoser - revidert 01.03.2021