Rødt nivå og samfunnskritiske oppgaver

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Rødt nivå og samfunnskritiske oppgaver

Med ny smittesituasjon i veldig mange kommuner på Østlandet og rødt nivå i barnehager og skoler, minner vi igjen om reglene for hvilke bedrifter og funksjoner som anses som samfunnskritiske.

Bilde av koronaviruset

På rødt nivå skal elevene og barna deles inn i mindre grupper og kohorter, og det kan være nødvendig å begrense oppmøte og i ytterste konsekvens stenge barnehager, skoler og SFO/AKS. Dette skaper utfordringer for mange og noen ansatte i våre medlemsbedrifter vil ha krav på barnepass.

Les mer om nivådeling av smittevernstiltak - trafikklysmodellen hos Helsedirektoratet

Finans Norges oversikt over funksjoner som er definert som samfunnskritisk med tilhørende spørsmål og svar om barnepass er nå oppdatert.

Samfunnskritisk virksomhet og krav på barnepass

25.01.21

De aller fleste av våre medlemsbedrifter vil være regnet som samfunnskritiske virksomheter i denne forbindelse.

Finanstilsynet sendte i brev den 14. mars 2020 en liste over virksomheter som er utpekt som samfunnskritiske. Listen ble oppdatert 22. mai 2020. Oppdatert liste ligger ute på Finanstilsynets sider.

Finanstilsynet har også vurdert hvilke funksjoner innenfor finansielle tjenester som anses som kritiske. Denne oversikten ligger også ute på Finanstilsynets sider

15.12.2021

Ansatte som har funksjon innen kritiske samfunnsfunksjoner eller kritiske virksomhetsfunksjoner som vurderes som viktige i håndteringen av utbruddet av covid-19, eller

Ansatte med barn med særlige behov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller skolefritidsordning er stengt eller har redusert åpnings- eller oppholdstid.

Begrensninger:

  • Gjelder kun barn under 12 år.
  • Rett til tilbud gjelder bare dersom og i det omfanget det er nødvendig for at forelderen kan ivareta sin funksjonen.

Det er laget en liste over hvilke funksjoner som anses som kritiske samfunns- og virksomhetsfunksjoner Listen finner du på Finanstilsynets sider.

Det er arbeidsoppgavene til den forelderen som har en kritisk samfunnsfunksjon som gir grunnlag for om barnet får et tilbud. Det kan etter en konkret vurdering være grunnlag for å redusere tilbudets omfang for barnet i familier der bare den ene forelderen er ansatt i en kritisk samfunnsfunksjon. Tilbudet må ikke reduseres dersom det fører til at forelderen som er ansatt i en kritisk samfunnsfunksjon må redusere sin arbeidstid for å være hjemme med barnet.

Dersom foreldrene er separert eller skilt, må barnet bo fast sammen med forelderen som har en kritisk samfunnsfunksjon for å ha rett til et tilbud. Hvis barnet har delt bosted, eller en samværsavtale, har barnet som et minimum rett til plass i periodene det bor hos forelderen med en kritisk samfunnsfunksjon

Dokumentasjon:

Ansatte som søker om tilbud på skole/barnehage,  må legge frem dokumentasjon som bekrefter at de innehar kritisk samfunns- eller virksomhetsfunksjon. I tillegg bør de legge frem dokumentasjon som gjør det mulig for skole/barnehage å vurdere omfanget av tilbudet.

Dette kan være:

  • Bekreftelse fra arbeidsgiver som viser hvilket behov arbeidsgiver har, for eksempel varigheten av arbeidsdag eller et skift.
  • Turnusoversikt der det er relevant.
  • Annen dokumentasjon. Dette kan være beskrivelse av reisevei eller andre særlige forhold av betydning

Det er ikke noe krav til hvordan søknaden skal utformes.

25.01.21

Når en ansatt som er definert som kritisk for gjennomføring av de definerte funksjoner( 1-11) i samfunnskritiske virksomheter blir innkalt til tjeneste i Forsvaret/Heimevernet/Sivilforsvaret, er den normale ordning at  Forsvaret/Heimevernet/Sivilforsvaret avgjør en søknad om fritak. Se vår informasjon om samfunnskritiske virksomheter og samfunnskritiske funksjoner i finans.

I brev fra Forsvarsdepartementet heter det imidlertid:

«FD har utstedt en instruks til Forsvaret 16. mars 2020, der noen forhold omkring Forsvarets bistand til sivilsamfunnet presiseres. Fordi koronakrisen er av sivil karakter, fremholdes det i instruksen blant annet at sivilsamfunnets behov for personell for å bemanne kritiske samfunnsfunksjoner skal prioriteres fremfor HVs personellbehov. Instruksen er implementert i Forsvaret. Følgelig vil HV frita innkalte personer som innehar en samfunnskritisk funksjon i det sivile så lenge denne ekstraordinære situasjonen krever det

«Virksomheter som har behov for å frita personell som har tjenesteplikt i Heimevernet, og som er innkalt, bes sørge for at rett instans (den samfunnskritiske virksomheten) henvender seg til det HV-distriktet som vedkommende tilhører for å søke om fritak.»

Virksomheten kan ta direkte kontakt med Forsvaret og Sivilforsvaret og melde inn viktige ansatte. Det oppfordres til at dette gjøres så tidlig som mulig, og gjerne i forkant av innkalling hvis man har nødvendig kunnskap om dette. Søknadsskjemaer finnes på hhv. forsvarets og Sivilforsvarets nettsider. Bedriftene må erklære at «virksomheten ikke har andre personer som kan dekke denne funksjonen ved krise…» For at den ansatte skal kunne fritas må, foruten det ovennevnte, følgende kriterier oppfylles:

- "Dekker ein samfunnskritisk funksjon

- Har fullført førstegongstenesta

- Har fått eit disponeringskort eller ei innkalling til Forsvaret

Alle tre kriteria må vere oppfylt for at fritaksordninga skal vere aktuell."

Se flere opplysninger på https://forsvaret.no/fritak og for sivilforsvarstjeneste, se

https://www.sivilforsvaret.no/koronavirus-covid-19/informasjon-til-tjenestepliktige/samfunnskritisk-virksomhet/

Se også spørsmål og svar om omsorgsdager.

Barnepass, omsorgspenger mv

15.12.2021

Omsorgsdager er også kjent som «sykt barn»-dager. Normalt får man en kvote omsorgsdager per kalenderår avhengig av hvor mange barn under 12 år man har. Kvoten er 10 dager om man har ett eller to barn under 12 år, og 15 dager om man har tre eller flere barn under 12 år. I tillegg dobles kvoten om man har aleneomsorg. Foreldre til kronisk syke barn har også et utvidet antall dager.

På grunn av koronasituasjonen ble det innført særbestemmelser om omsorgspenger/dager i 2020. Regjeringen har nå bestemt at antall dager med omsorgspenger skal dobles også i 2021. For ansatte med ett eller to barn under 12 år vil det bety 20 omsorgsdager, 30 dager om man har tre eller flere barn under 12 år etc. Hvis man ikke bor sammen med den andre forelderen, og det er inngått avtale om delt bosted, får begge 20 eller 30 dager hver, avhengig av hvor mange barn man har.

Arbeidsgiver yter omsorgspenger for til sammen ti dager for kalenderåret. Deretter yter trygden omsorgspengene. Arbeidsgiver forskutterer omsorgspengene og kan kreve refusjon fra NAV for det antall dager som overstiger ti.

Ellers er følgende særbestemmelser om rett til omsorgspenger/dager i forbindelse med covid-19 videreført ut 2021. Det forventes at enkelte av bestemmelsene forlenges ut i 2022.

 

  • Rett til omsorgspenger når barn er i karantene og når skole eller barnehage er stengt som følge av covid-19-pandemien.
  • Rett til omsorgspenger dersom barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med.
  • Rett til omsorgspenger ut over kvoten dersom det maksimale antall dager med omsorgspenger er brukt opp og barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn og når skole eller barnehage er helt eller delvis stengt.
  • Reglene om at dager med omsorgspenger kan overføres fra en omsorgsperson til en annen, i perioder skole eller barnehage er stengt på grunn av koronapandemien. 2021.

Når retten til omsorgspenger utvides, vil arbeidsgivers plikt til å utbetale eventuelt mellomlegg mellom 6G og full lønn i medhold av sentralavtalen § 12 utvides tilsvarende.

 

15.12.2021

Når skoler og barnehager igjen åpner vil foreldre normalt ikke lengre kunne bruke omsorgspenger hvis man velger å holder barna hjemme.

Muligheten for å benytte omsorgspengeordningen er imidlertid utvidet ved at foreldre som har barn med særlige smittevernhensyn eller at det er familiemedlemmer som det må tas særlig hensyn til, kan få benytte omsorgspengeordningen selv om skoler og barnehager er åpne. 

For at ordningen skal kunne benyttes kreves legeerklæring som bekrefter slike særlige hensyn. Arbeidsgiver må derfor be om at det fremlegges slik legeerklæring for å være trygg på at det skal kunne gis refusjon fra NAV.

Foreldrene sikres omsorgspenger så lenge barnet ikke kan gå i barnehage eller på skole og dermed utover det antall dager de ansatte har etter bestemmelsene i folketrygdloven ellers.

Ordningen gjelder foreløpig ut 2021

Ja. Den ansatte kan bruke omsorgsdager for den tiden barnehagen er stengt. Arbeidsgiver kan tillate fleksibelt uttak av omsorgsdagene, se spørsmål og svar. Ved reduserte åpningstider i barnehagen kan derfor én løsning være at den ansatte tar ut enkelttimer.

Ja, departementet har uttalt at loven ikke er til hinder for at arbeidstaker og arbeidsgiver avtaler fleksibelt uttak av omsorgsdagene. Når arbeidstakeren ønsker det og tjenesten tillater det, kan arbeidsgiver derfor samtykke til å dele opp omsorgsdagene.

Det er hensiktsmessig for både arbeidsgiver og arbeidstaker å finne smidige løsninger i situasjonen vi er i nå, som for eksempel å  benytter en halv omsorgsdag og jobbe en halv dag. Arbeidsgiver og arbeidstaker må enes om hvordan dette praktisk gjøres med føring av arbeidstid, slik at samlede omsorgsdager over 3 dager blir meldt inn til NAV for refusjon. 

Foreligger det ikke samtykke/ordninger om fleksibelt uttak, regnes del av «sykt-barn-dag» som hel dag.

 

Koronaviruset: Definerte ansatte i finans kan ha krav på barnepass

Stengte skoler og barnehager kan skape utfordringer for ansatte i bank og forsikringsselskap som skal utføre samfunnskritiske oppgaver. Noen av disse ansatte kan ha krav på bistand fra kommunen. Her finner du listen over funksjoner og selskap som er utpekt...

Bilde av en krittavle med tegning av foreldre og barn

Arbeidshverdagen med korona

Illustrasjonsbilde med kontorlandskap og tomme pulter

Hva må du som arbeidsgiver tenke på? Finans Norge har utarbeidet en veileder for praktisering av arbeidshverdagen under koronapandemien og spørsmål og svar.