EUs bankpakke må tilpasses bankenes størrelse

Gå til hovedinnhold
Publisert:

EUs bankpakke må tilpasses bankenes størrelse

Bankregulering er et komplekst saksfelt, og med innføringen av EUs nye bankpakke har dette blitt enda mer komplisert. EU-myndighetene erkjenner dette, og har lagt vekt på å gjøre regelverket mer tilpasset foretakenes størrelse og kompleksitet.

Bankpakken er en samlebetegnelse på en rekke endringer i EUs kapitalkravsregelverk og krisehåndteringsregelverk for banker som ble vedtatt i EU i 2019. Endringene består av klargjøringer og justeringer av dagens regelverk, men det er også endringer i materielle bestemmelser.

Ett av formålene med endringene i bankreguleringen er å gjøre regelverket mer proporsjonalt. Det vil blant annet bidra til å redusere den administrative byrden for mindre foretak. Med formål om å sikre like konkurransevilkår i det indre markedet er regelverket også tydeliggjort i enkelte deler hvor det har vært åpent for tolkning.

Prinsippet om proporsjonalitet innebærer at de minste bankene skal unngå uforholdsmessig høye kostnader med etterlevelse av regulatoriske krav. På den annen side vil det også innebære enkelte skjerpelser for de større bankene.

Krav til rapportering

En av de viktigste endringene i regelverket er inndeling av foretakene i forhold til størrelse. Denne inndelingen i grupper er viktig da det vil legge føringer på etterlevelsen av flere andre krav. Små og ikke-komplekse foretak vil blant annet få lettelser i krav til offentliggjøring av informasjon (pilar 3), mens store foretak vil få større krav til hyppigere pilar-3 rapportering og nye krav til bærekraftsrelatert informasjon.

Fastsettelse av MREL

Finans Norge mener at prinsippet om proporsjonalitet også må gjelde ved fastsettelse av bankenes minstekrav til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL). Det er allerede kjent hvilke norskregulerte banker som fikk MREL under gjeldende regelverk i 2019 og 2020, men det hersker fortsatt usikkerhet rundt håndteringen av resterende banker. Finanstilsynet har gitt signaler om at et flertall av norske banker vil bli ilagt MREL.

Finans Norge mener omfanget av krav til MREL for små og ikke-komplekse banker bør begrenses i så stor grad som mulig i samsvar med proporsjonalitetsprinsippet.

Finans Norge ga høringssvar om EUs bankpakke den 6. januar. Det er ventet at Finansdepartementet fremmer en proposisjon til Stortinget om endringer i bankreguleringen i løpet av første halvår 2021.

Les Finans Norges høringssvar om EUs bankpakke her