Støtter videreføring av midlertidige endringer i utlånsreguleringen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Støtter videreføring av midlertidige endringer i utlånsreguleringen

Finansdepartementet har bedt om merknader til midlertidige endringer i boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften. Finans Norge støtter at de økte fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften videreføres i tredje kvartal. Vi støtter også forslaget om at det midlertidige unntaket fra kravene i forbrukslånsforskriften for lån til de som venter på dagpenger fra NAV, videreføres. Det bør imidlertid åpnes for forlenget løpetid for eksisterende forbrukslån som er innvilget før 12. mars.

Illustrasjonsfoto: En som bruker en kalkulator

Departementet har begrunnet de utvidede kvotene i boliglånsforskriften med bankenes økte behov for å finne løsninger for kunder i en ekstraordinær situasjon. Her kan for eksempel selvstendig næringsdrivende ha et økt behov for å utvide lån med sikkerhet i bolig. Finans Norge deler vurderingene til Finanstilsynet og Norges Bank, og støtter en videreføring av de økte fleksibilitetskvotene også i tredje kvartal i år.

Ønsker mulighet for forlenget løpetid på forbrukslån

Når det gjelder forbrukslånsforskriften har Finans Norge støttet restriktive forskriftsregler om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån.  Men som følge av koronapandemiens økonomiske virkninger mener Finans Norge at det er behov for noen midlertidige tilpasninger i forskriften ut fra hensynet til de forbrukerne som er hardest rammet av koronakrisen.

– Våre medlemmer rapporterer at det fortsatt er behov for å hjelpe kunder som ikke har mottatt dagpenger og derfor har begrenset likviditet. Det dreier seg om å yte små, billige, kortsiktige lån for å dekke de mest nødvendige daglige utgifter, sier Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge.

Finans Norge støtter derfor forslaget om at det midlertidige unntaket fra kravene i forbrukslånsforskriften for lån til personer som venter på utbetaling av dagpenger fra NAV videreføres etter 30. juni.

Lengre løpetid fremfor mislighold

Mange har fått rente- og avdragsutsettelser på ordinære lån og det vil være svært mange forbrukere som ut på høsten fortsatt vil ha en lavere inntekt enn før krisen inntraff, samtidig som perioden med hel eller delvis utsettelse av gjeldsbetjening må avsluttes eller nærmer seg slutten.

Finans Norge ber nå departementet rette oppmerksomhet mot kombinasjonen av inntektsbortfall og overgang til ordinær gjeldsbetjening. For slike forbrukere ser Finans Norge et behov for større fleksibilitet knyttet til den gjeldende femårige løpetidsbegrensningen, forutsatt at deres forbrukslån ble tatt opp før 12. mars i år.

– Vi håper at departementet kan gjøre tilpasning i forskriften som åpner for forlenget løpetid for folks eksisterende forbrukslån. Etter vårt syn bør departementet gjennomføre regulatoriske tilpasninger som legger til rette for at folk gis en reell mulighet til å betjene forbrukslånet fremfor at det går til mislighold, sier Nergård.

Gry Nergård

Gry Nergård

forbrukerpolitisk direktør

990 05 080 Gry.Nergard@finansnorge.no
Erik Johansen

Erik Johansen

direktør bank og kapitalmarked

922 82 616 erik.johansen@finansnorge.no