Permitterte kan fortsette i tjenestepensjonsordningen

Gå til hovedinnhold
Publisert: Oppdatert:

Permitterte kan fortsette i tjenestepensjonsordningen

Stortinget vedtok i dag endringer i regelverket som innebærer at bedriftene kan la ansatte som blir permitterte fortsette å være medlem av bedriftens tjenestepensjonsordning gjennom at plikten til å betale innskudd opphører.

illustrasjonsfoto.

Det har vært stor usikkerhet knyttet til hva som skjer med permitterte i norske bedrifter og deres tilknytning til bedriftens pensjonsordning. Regjeringen foreslo uken før påske lovendringer som medfører at de ansatte kan opprettholde sitt medlemskap i tjenestepensjonsordningen. Stortinget sluttet seg i dag til forslaget. Det er viktig å få en slik avklaring raskt. Mange bedrifter og ansatte har ventet på en slik avklaring. Det er viktig at bedriftene har tilstrekkelig fleksibilitet og mulighet til ivaretar alle sine ansatte på en god måte.

Stor pågang fra bedriftene

Finans Norges medlemmer har den siste tiden blitt kontaktet av et stort antall bedriftskunder som har ønske om å finne en god løsning for å ivareta permitterte ansatte, og unngå at de meldes ut av pensjonsordningen. Dagens vedtak ivaretar disse hensynene på en god måte for de bedriftene som i dag ikke har pensjonsordninger som ivaretar permitterte ansatte.

Vedtaket åpner for at bedriftene kan velge at permitterte ansatte beholder medlemskapet i tjenestepensjonsordningen. Dette gjør at man unngår masseutstedelse av pensjonskapitalbevis, fripoliser og pensjonsbevis. Samtidig kan bedriftene unngå pensjonskostnader for disse ansatte. De ansatte som ikke får pensjonssparing eller er dekket av uføredekninger gis etter forslaget rett til å tegne fortsettelsesforsikring.

Det er sentrale i lovendringen er er:

  • permitterte ansatte som etter dagens regler ikke har krav på å beholde medlemskapet, kan likevel opprettholde medlemskapet i den situasjonen vi er inne i. Dette vil bidra til å unngå masseutstedelse av pensjonskapitalbevis.
  • permitterte ansatte kan beholde medlemskapet uten at bedriften behøver å betale for sparing eller uføredekninger. Permitterte ansatte kan tegne fortsettelsesforsikring, slik at disse dekningene også gjelder under permitteringsperioden.
  • Forslagene er gitt en varighet på seks måneder.

Vil ha endringer

Finans Norge har støttet forslagene, men det er usikkert hvor mange ansatte som vil benytte seg av muligheten til å tegne fortsettelsesforsikring. Prinsipielt mente derfor Finans Norge at bedriften bør opprettholde innskuddsfritak ved uførhet, slik at behovet for å tegne fortsettelsesforsikring reduseres vesentlig.

Vi synes også at det er uheldig at regjeringen ikke foreslår økt fleksibilitet og mulighet til å redusere pensjonskostnader for bedrifter som allerede har åpnet for at permitterte ansatte beholder medlemskapet i pensjonsordningen. Ifølge våre medlemmer dreier dette seg om et stort antall bedrifter. Finans Norge var i kontakt med stortinget og finanskomiteen for å få til en slik endring, men fikk ikke støtte for dette.

Finans Norge foreslo også at bedrifter som har forbigående likviditetsutfordringer bør kunne fryse avtalen. Dette ivaretar de ansatte bedre enn med gjeldende regler, hvor avtalen opphører og de ansatte mister medlemskapet i pensjonsordningen. For hver bedrift som midlertidig ikke er i stand til å dekke kostnadene til pensjon vil de ansatte stå uten pensjonsordning, og må selv dekke kostnadene når det utstedes pensjonskapitalbevis. Dersom disse ansatte blir syke eller uføre i mellomtiden vil de heller ikke ha krav på å bli dekket av forsikring mot uførhet når de meldes inn i en ny tjenestepensjonsordning.

I en krisetid som vi er inne i, må det åpnes for løsninger som er enklest mulig for næringslivet. Varslingsfrister og formaliteter må forenkles i en slik situasjon. Samtidig er det naturligvis særlig viktig at de ansatte får god informasjon slik at endringer ikke skaper utrygghet.

Stefi Kierulf Prytz

Stefi Kierulf Prytz

direktør liv og pensjon

997 97 503 Stefi.Kierulf.Prytz@finansnorge.no