Omfordeling av bankenes rammer i lånegarantiordningen utsettes

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Omfordeling av bankenes rammer i lånegarantiordningen utsettes

Regjeringen har besluttet å utsette omfordelingen av rammene i lånegarantiordningen til 6. mai, blant annet av hensyn til at det har tatt tid å avklare flere viktige forhold ved bruken av ordningen. Rammene skulle i utgangspunktet bli omfordelt basert på bankenes faktiske bruk per 22. april. Det vil dermed fortsatt være mulig å innvilge lån under ordningen etter 22. april slik det opprinnelig gikk frem av forskriften.

Illustrasjonsfoto: Fasaden på en bankbygning

Den statlige garantiordningen for lån til små og mellomstore bedrifter ble åpnet den 27. mars, og ble senere utvidet til å også omfatte større bedrifter den 2. april. Med denne ordningen garanterer staten for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av utbruddet av koronaviruset.

Opprinnelig omfordelingsfrist

I utgangspunktet skulle bankenes tildelte rammer basert på markedsandeler i bedriftsmarkedet bli omfordelt etter den 22. april. Omfordelingen skulle være basert på hvor mye hver enkelt bank har disponert av rammen frem til og med denne datoen, med en øvre grense på 70 prosent.

Behov for avklaringer

Etter at lånegarantiordningen ble iverksatt har regjeringen lansert flere støttetiltak, blant annet kompensasjonsordningen som ble tilgjengelig den 18. april. Det har ifølge Finansdepartementet vært behov for avklaringer blant bankene av forholdet mellom garantiordningen og andre støttetiltak. Finans Norge har tidligere kommunisert at ordningene kan kombineres uavkortet og samtidig.

To ekstra uker

Behovet for avklaringer har ført til betydelig variasjon i oppstartstidspunkt og volumutvikling i bruk av de enkelte bankers rammer, og departementet har dermed besluttet å utsette omfordelingen til 6. mai. Samtidig er øvre grense satt til 90% av rammen.

− Banknæringen støtter opp om departements vurdering om at det vil være hensiktsmessig å utsette fristen for omfordeling av rammen i garantiordningen, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Finansdepartementet har lagt frem endringene i ny forskrift til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter.

Full uavhengighet mellom statens støtteordninger til næringslivet

Finans Norge har mottatt opplysninger fra Næringsdepartementet om at statens støtteordninger til næringslivet kan kombineres uavkortet og samtidig. Med denne prinsipielt viktige avklaringen på plass kan både lånegarantiordningen og kompensasjonsordningen benyttes fullt ut.