Nye arbeidslivstiltak fra myndighetene for å møte virusutbruddet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nye arbeidslivstiltak fra myndighetene for å møte virusutbruddet

Regjeringen har i statsråd 20. mars offentliggjort en rekke grep for å møte de negative effektene koronaviruset har for arbeidslivet. Vi presenterer de mest sentrale endringene.

Bilde av Stortinget

Enkelte av endringene gjennomføres gjennom endring av forskrifter. Ordningene har virkning fra 20. mars. Samtidig er flere av ordningene avhengig av at NAV får på plass en teknisk løsning.

Aktivitetskrav i sosiale ytelser stilles i bero inntil videre.

Permittering

Permitterte skal nå sikres full lønn inntil 6G i minst 20 dager fra permittering iverksettes. Staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene. Arbeidsgivers plikt til å betale lønn ved permittering reduseres til to dager (arbeidsgiverperioden). Ordningen er ment å være midlertidig. Ordningen får virkning fra 20. mars, men nærmere bestemmelser kommer formelt på plass i uke 13. Endringen får virkninger for enkelte permitteringer som allerede er iverksatt, ved at arbeidsgivere som har betalt full lønn i minst to dager etter permittering vil ha oppfylt sin plikt. Staten overtar betalingsplikten for de resterende dagene, inntil 20 totalt.

For arbeidsgivere som er nødt til å permittere innebærer dette en direkte besparelse ved at lønnsplikten reduseres fra 15 til to dager. Samtidig sikres arbeidstakerne full lønn inntil 6 G i en lengre periode enn etter reglene som gjaldt inntil nylig, hvor arbeidsgiver har vært forpliktet til å betale lønn i 15 dager etter permitteringens iverksettelse.

Merk at rettspraksis viser at arbeidsgivers to dager med lønnsplikt ikke er oppad begrenset til 6G.Det skal betales lønn som vanlig i perioden permitteringsvarselet gjelder frem til permitteringen iverksettes.

Dagpenger etter permittering

Når de 20 dagene utløper vil arbeidstaker gjerne ha rett på dagpenger. Tidligere har dagpengene utgjort 62,4 prosent av full lønn inntil 6 G. Dagpengene har blitt utbetalt fra tre dager etter at arbeidsgiverperioden har utløpt.

De tre ventedagene oppheves. Det betyr at dagpenger gis til permitterte umiddelbart etter utløpet av arbeidsgiverperioden og statens periode. Dette minker inntektstapet for de som permitteres. Samtidig reduseres inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger til 0,75 G. Ordningen er ment å være midlertidig og trer i kraft med virkning fra 20. mars.

Dagpengeutbetalingene økes for den enkelte. Det innføres en ordning som sikrer personer en inntekt på min. 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3 G og 62,4 prosent av dagpengegrunnlaget mellom 3 og 6 G, etter dag 20 i permitteringstiden. Ordningen er ment å være midlertidig, og trer i kraft med virkning fra 20. mars. Utbetalingene skjer så snart NAV løser det tekniske.

Endringen av dagpengesats, fjerning avventedager og senking av nedre inntektsgrense gjelder ikke bare permittere arbeidstakere, men også ordinære arbeidsledige.

Dagpengekravet om redusert arbeidstid grunnet permittering senkes fra 50 prosent til 40 prosent. Tidligere måtte man være permittert med minst halve arbeidstiden for å ha rett på dagpenger. Nå vil det være tilstrekkelig å bli permittert 40 prosent. For en vanlig heltidsansatt arbeidstaker innebærer dette at man vil ha oppfylt kravet til permitteringsgrad for dagpenger om man er permittert to eller flere dager i uken. Endringen får virkning fra 20. mars.

Det er også gjort grep for å sikre dagpenger for lærlinger, frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Omsorgspenger og sykepenger

Ordningen med omsorgspenger dobles. NAV omtaler omsorgspenger som «hjemme med sykt barn-dager». Dagene brukes når arbeidstaker ikke kan jobbe på grunn av barn eller barnepassers sykdom. Hvor mange omsorgsdager en arbeidstaker har rett på avhenger av flere forhold. NAV har en hendig guide på sine nettsider. Praktisk i disse dager er at omsorgsdager kan brukes når barnehagen eller skolen er stengt på grunn av koronaviruset.

Samtidig reduseres arbeidsgiverperioden for betaling av omsorgspenger til tre dager. Ordningen er ment å være midlertidig og får virkning fra 20. mars.

Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger reduseres til tre dager når sykefraværet er «korona-relatert». Inntil nylig har arbeidsgiverperioden vært 16 dager. Ordningen får tilbakevirkende kraft og gjelder fra 16. mars. Regjeringen jobber med en refusjonsordning som forventes klar om kort tid.

NAV har hatt et krav om legeerklæring for å akseptere sykmelding, men får fra 20. mars hjemmel til å fravike dette kravet. Det betyr «i praksis at arbeidsgivere kan godta egenmelding for hele den nåværende arbeidsgiverperiode på 16 dager i trygg forvisning [sic] om at NAV senere ikke vil nekte å refundere sykepengene fordi arbeidstakeren brukte egenmelding framfor legeerklæring», ifølge statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H).

Myndighetene oppfordrer sågar til å bruke egenmelding fremfor legeerklæring. Departementet skriver at fastlegene og legevaktlegene må bruke kompetansen og arbeidskraften sin på å behandle pasienter, ikke sykmeldinger. Finans Norge oppfordrer våre medlemmer til å følge departementets anvisninger.

Sjekk ut våre "Spørsmål og Svar"

Spørsmål og svar korona 

Spørsmål og svar om utvidet arbeidstid i forbindelse med koronaviruset 

Spørsmål og svar om permitteringer i forbindelse med koronaviruset 

Spørsmål og svar om samfunnskritisk virksomhet og barnepass

 

 

Koronaviruset – er bedriften forberedt?

Bilde av et virus

Finans Norge anbefaler medlemsbedriftene å gjennomføre tiltak for å begrense mulig smitte hos egne ansatte og innleide, og forholde seg til informasjon og råd fra relevante myndigheter om håndtering av situasjonen. Her...